Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Zamyšlení nad ekologickými projekty Natury Opava
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Neděle, 02 květen 2010
Tento příspěvek byl poprvé prezentován na 1. konferenci a přehlídce projektů v programu eTwinning 18 a 19. srpna 2005 v Opavě. Uveřejňuji jej opět i na webových stránkách Natury Opava, přestože si uvědomuji, že se značným zpožděním. Jsem však přesvědčena, že neztratil nic na své aktuálnosti, představené projekty stále žijí a mohou inspirovat nejen pedagogické pracovníky, ale všechny, kteří chtějí pomoci dětem poznávat přírodu a chápat ji v ekologických souvislostech.

Dámy a pánové,

Dovolte, abych se vám představila. Jsem Marcela Kubačková, povoláním speciální pedagog a ve své připravené prezentaci zastupuji neziskovou organizaci Natura Opava - Czech Republic, zaměřenou na podporu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Seznámím Vás s aktivitami a projekty, které pro to od svého založení v roce 1992,  realizujeme.  Projekty Natury Opava jsou na třech úrovních: poznej okolí školy, poznej okolí města, poznej přírodu a historii států Evropské unie.

Učit se být - žít spolu, jednat a učit se učit, pluralita tradiční a kooperativní výuky, vyrovnávání sociálních deficitů, patří mezi současné  trendy ve vzdělávání. Stejně jako poznávání Evropy, rozvoj komunikace, výchova k poznání a toleranci různých kultur, výchova k vědomí a poznání evropských kořenů a prosazování našeho národního přínosu evropské civilizaci, konkrétněji srovnání obsahů a metod výuky v různých zemích vzájemnými návštěvami a výměnnými akcemi mezi žáky a pedagogy.

Osnova prezentace

1. seznámení s realizovanými projekty: Poznej okolí školy, Poznej okolí města, Poznej  přírodu a historii států Evropské unie;
2. podrobnější popis realizovaného projektu Za zlatým delfínem Amvakijského zálivu;
3. filmová ukázka z projektu Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu;
4. nabídka prezentačních materiálů a fotodokumentace k projektům;
5. diskuse.

Co nás k tvorbě projektů vedlo

Pravděpodobně motto, které bylo Konfuciem vysloveno už kdysi dávno před naším letopočtem: "Vyprávěj mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mě vytvořit a já ti porozumím. Dítě  není  sud,  který  je  třeba  naplnit,  ale  pochodeň,  která  musí  vzplanout   a hořet."

Řazení projektů je na  třech úrovních podle principu  - poznej své okolí, tvoř tradice, dívej se dál.

1. úroveň  - poznej okolí školy


Projekt Dendrologická stezka v okolí školy - typ projektu: celoškolní, celoroční
se zabývá praktickým poznáváním přírodního prostředí blízkého okolí školy. Využívají ho k praktické výuce přírodopisu žáci ZŠ Vrchní v Opavě, ZŠ Žimrovice a Gymnázia v Hlučíně. K činnostem využívají praktické pozorování, vlastní objevování, vyhledávání, zpracování přírodního materiálu, pobytu venku, mimo třídu, týmové  nebo skupinové práce. Vždyť nestačí jen vědět, vědění se musí prožít. Záznamy jsou pak prováděny do záznamových karet. Tématické  vycházky, činnosti a vlastní objevování, se osvědčuje jako  nejúčinnější  vzdělávací a výchovná metoda.

2. úroveň - poznej okolí města, tvoř tradice

Projekty "Ekosystémy"(2001, 2002), "Příroda bez hranic"(2003), "Naučná stezka Hvozdnice"(2004)

Ekologické učební pomůcky "Stopy života" a vitríny "Ekosystémy", které  jsou žáky   a učiteli zhotovovány, jsou  výsledky  takovéhoto  tvůrčího  praktického  vyučování,  tématických  vycházek  a tvoří stálou výzdobu školy a učebnu přírody současně,  ve školách v Opavě a inspiraci jsme poskytli i polským školám v Ratiboři a Marklowicích.
Jsou to rovněž aktivity celoškolní, celoroční, ale již  na  mezinárodní úrovni,  česko-polské.
V projektu "Příroda bez hranic", zapojení žáci  z okresu Opava (6 škol), spolu s žáky z družebních škol (5 škol) z polské Ratiboře v Euroregionu Silesia, poznávají a mapují krajinné prvky v zemědělské oblasti podél státních hranic od řeky Opavy po řeku Odru v Ratiboři. Cílem je navrhnout biokoridor a zkultivovat tak životní prostředí v této oblasti. Děti s pedagogy dokumentovaly svá pozorování na vycházkách fotografiemi, vysadily Strom přátelství, kontakty s družebními školami mají konkrétní podobu. Velmi aktivní je v tomto smyslu ZŠ Vrchní v Opavě a 1.Podstawowa szkola v Ratiboři. Na průzkumu 78 krajinných prvků se přímo v terénu podílelo nebo podílí  přibližně 190 dětí a učitelů. Nepřímo se účastní všech doprovodných akcích (výstav, exkurzí, výměnných návštěv) asi 2000 dětí a pedagogických pracovníků.

V rámci  průzkumu ekologické stability území ve sledovaném biokoridoru bylo zpracováno 6 soutěžních prací pro okresní kolo Biologické olympiády a 2 práce pro Středoškolskou odbornou činnost.


Naučná stezka Hvozdnice ve Slavskovském lese poblíž Opavy má v okrese výjimečné postavení (je rovněž projektem,  jehož  spolutvůrcem  je  zástupce  Natury   Opava,  ale  podporovaném  již Statutárním městem Opava a Městskými lesy Opava a ochránci přírody). Je dobré, že se stává stále častěji cílem vycházek, které v rámci ekologické výchovy a praktické výuky přírodopisu, organizují školy, ale toto území lužního lesa s bohatou květenou, zvířenou a geologickou minulostí tak může poznat každý dospělý Opavák, nejen děti a mládež ze škol.

3. úroveň - poznej přírodu a historii států Evropské unie, dívej se dál

Název projektu:
"Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu" aneb Škola v přírodě škola života"

Autoři projektu: RNDr. Milan Kubačka, PaedDr.Marcela Kubačková
Typ projektu: dlouhodobý, celookresní, mezinárodní;
Věková skupina: žáci 6.-9.tříd, středních a vysokých škol;
Vyučovací předměty: přírodopis, historie, geografie, výtvarná výchova, cizí jazyk, sport;
Úkol a výchovně vzdělávací cíle, užívané  formy a metody: rozšiřující učivo pro výše uvedené předměty, týmová spolupráce na mezinárodní úrovni, praktické, terénní činnosti a pozorování.

Popis projektu - obsah

V projektu "Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu" se jedná o mezinárodní setkání mladých ekologů, historiků, výtvarníků, sportovců opavských a ratibořských škol, s cílem poznat subtropickou krajinu, zapojit se do ekologického průzkumu prevezského poloostrova   a prostřednictvím návštěv antických památek se seznámit s historií Řecka. Školy v přírodě se v letech 2000 až 2005 zúčastnilo celkem 553 (337 žáků základních a středních škol z Opavy) a 32 pedagogů.

 • mezinárodní setkání 2000 (47 polských a 34 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2001 (56 polských a 41 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2002 (34 polských a 61 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2003 (16 polských a 57 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2004 (8 polských a 30 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2005 (13 polských a 28 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2006 (13 polských a 28 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2007  (se nekonalo)
 • mezinárodní setkání 2008 (14 polských a 30 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2009 (15 polských a 28 českých dětí)
 • mezinárodní setkání 2010 (přihlášeno je 10 polských a 28 českých dětí)

Účastníci poznávají nejen kulturu, historii a přírodu, spolu s geografickými poměry v Řecku, ale je jim nabídnuta i improvizovaná výuka spolu s možností  nadstandardního  rozšíření osnov učiva dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné a tělesné výchovy, cizího jazyka. V bohatém programu je nejzajímavější třídenní výlet po antických památkách  ve  městech  Olympia,  Mykény,  Navplio,  Epidauros,  Korint,  Athény   a   Delfy. V   programu  jsou  i turistické výpravy do kaňonu Vikos v pohoří Pindos u albánských hranic nebo výstup na nejvyšší horu Mytikas v pohoří Olymp. I během tohoto náročného programu mají všichni možnost  každodenně  využívat krásné pláže Jónského či Egejského moře. Setkání jsou úspěšná i po stránce vědecké. Někteří měli štěstí a podařilo se jim v oblasti našeho tábora nalézt doklady o pravěkém osídlení, kamenné nástroje - nože a škrabadla, které byly  uloženy do našeho českého přírodovědného muzea v Neochori. V programu nechybí ani společná setkání českých, polských a řeckých žáků, studentů a učitelů, spojená s výstavkou národních učebnic přírodopisu a dějepisu. Návštěvy řeckých škol jsou příležitostí k výměně zkušeností pedagogů. Z pobytů jsou zpracovávány dokumentární filmy a uspořádávány výstavy v Opavě, Ratiboři a letos i v Olomouci ve Vlastivědném muzeu. Na výstavách jsou prezentovány především přírodovědné sbírky, rozsáhlá fotodokumentace z bohatého programu a výtvarné práce z činnosti mladých výtvarníků.

Popis místa Mezinárodního setkání mladých ekologů a historiků v Řecku, okolí tábora jako učebny přírodopisu a historie.

Půvabné přímořské městečko Preveza leží na jihozápadním pobřeží Řecka v oblasti Epiru. Je bránou do Amvrakijského zálivu  Jónského  moře u mysu Aktio. Žije zde 16 000 obyvatel, kteří se věnují  pěstování sub-tropické zeleniny a ovoce, rybaření a  zajišťování  turistických služeb.  Historicky je  významné tím, že se na tomto místě odehrála slavná bitva, kdy v roce 31 před n.l. porazil v námořní bitvě Octavian, pozdější císař Augustus, Antonia a jeho milenku, egyptskou královnu Kleopatru. Na počest vítězství dal Augustus postavit město Nikopolis, které je také jedno z deseti zastavení Naučné přírodovědné stezky, o které bude zmíněno dále. Ve městě měl svůj letní palác i Ali Paša. Tato stavba, spolu s nedalekou tureckou pevností, svědčí o dlouhé nadvládě Turků nad Řeky. Současná Preveza je rychle se rozvíjejícím turistickým místem a významnou jachtařskou zásobovací základnou. Na mysu Aktio je letecká základna NATO, která slouží i pro civilní lety. Je využívána turisty, kteří navštěvují nedaleký ostrov Lefkádu, ráj surfařů. Park v Agii Apostoli s nádherným výhledem na záliv a turecká pevnost, spolu s osadou Neochori a vesničkou Agios Thomas, jsou Preveze nejblíže. Leží na samém konci Prevezského poloostrova. Pod stoletými duby a olivovníky, které poskytují stín i v tom nejostřejším  slunečním žáru, je postaveno i naše stanové tábořiště pro 45 osob. Život v táboře probíhá, jako na klasickém táboře v přírodě. Je to záměr, protože tak mají děti, podle našich zkušeností, nejužší kontakt s přírodou. Přímo z tábořiště sestupujeme k malé pláži,  která  je  kamenitá a neupravená pro rekreační účely. Na otevřené moře, pro působivé dojmy z velkých vln, průzračné moře a čisté kamenité pláže, jezdíme 10 km, na Monolithi  Beach. Možnost postavení tábora v parku v Agii Apostoli nám poskytuje radnice v Preveze, jako protislužbu za realizaci projektu Mezinárodní centrum ekologické výchovy v Řecku. Amvrakijský záliv je od roku 1990 chráněn jako biosferická rezervace. Natura Opava je zapojená do biomonitoringu, ve spolupráci  s Řeckým  centrem  mořského výzkumu  v Athénách a ochranářskou organizací Environmental Society of Preveza v Preveze.

Organizace mezinárodních setkání mladých ekologů a historiků v Řecku

Mezinárodnímu setkání ekologů, historiků, výtvarníků a sportovců, předchází roční příprava. Kromě zajištění autobusové a lodní přepravy, odborného programu, tlumočnických a zdravotnických služeb, velkou pozornost věnujeme výběru dětí. Z tohoto důvodu jsou na společných setkáních s polskou stranou domlouvána především pravidla výběru dětí. Jedná se o žáky sedmé až deváté třídy, kteří jsou celoročně zapojeni v přírodovědných nebo historických kroužcích nebo se zúčastňují soutěží. V roce 2001 se Školy v přírodě (polsky Zelené školy) poprvé zúčastnili i studenti středních škol. Vybraní účastníci  za polskou i českou stranu se seznamují v Opavě nebo v Ratiboři na dvou významnějších akcích, připravených k určitému tématu. Jedná se o programy, zaměřené na znalosti a dovednosti z ekologie, přírodopisu, zeměpisu, historie, sportu nebo výtvarné činnosti. O 36 dětí se na stanové základně starají čeští a polští učitelé, odborní pracovníci na botaniku, entomologii, herpetologii, hydrobiologii, mineralogii, a ornitologii. Učitelé jsou aprobovaní na přírodopis, zeměpis, dějepis, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu a výuku anglického jazyka. O zdraví dětí pečuje lékař. Na tábořišti v Agii Apostoli, je k dispozici i osobní auto. Osobním autem jsou do Řecka přepraveni odborníci, kteří 2 dny před příjezdem postaví  kemp a kontaktují zástupce  radnice  a  školy  v  Preveze, se  kterými  je  konzultován  a  upraven  i program.  Ten je zpracován na dny s výukou, s výlety nebo tématickými vycházkami a soutěžemi. Děti jsou rozděleny do dvanáctičlenných pracovních skupin s pedagogickým dozorem a progra-movým odborníkem. Program sleduje obecné výchovné cíle a konkrétní vzdělávací cíle.

Obecné výchovné cíle:

 • spolupráce s lidmi z jiných zemí;
 • šíření národních tradic, kultury a vzdělání;
 • ochrana životního prostředí v mezinárodním měřítku;
 • respektování a tolerance lidí jiných zemí;

Osobnostní výchova - výchova k samostatnosti, zodpovědnosti a sebekázní.
Vzdělávací cíleV mají integrační charakter rámcových vzdělávacích programů. V  přírodopise zahrnují učivo botaniky, zoologie, mineralogie, biologie, to vše osvojované prakticky - preparací přírodního materiálu, zakládáním sbírek, určováním přírodnin, živočichů  v terénu).
V dějepise, děti, návštěvami antických památek s odborným výkladem, prakticky získávají přehled vývoje kultury a společnosti. Zeměpisné kompetence vyplývají z cestování, pozorování a srovnávání životních, přírodních podmínek a společenského života. Konverzační dovednosti v cizím jazyku jsou denně pilovány nutností komunikace. Stejně tak i praktický  nácvik vaření ve skupinách, hospodaření s vlastními finančními prostředky, sebeobsluhou, drobnými opravami, například stanů. Po fyzické stránce - plavání, potápění, vysokohorská i pěší turistika, kolektivní mezinárodní hry, to vše přispívá ke zlepšení kondice a  zdraví dětí, ale i učitelů.
Děti i učitelé reprezentují národ, město, stát, ale  zároveň  si  uvědomují  i  evropské kořeny a po potřebu integrace v Evropské unii.
Výuka pod širým nebem nabízí tedy po pedagogické i psychologické stránce pro tvořivého pedagoga mimořádný prostor pro utváření a rozvoj osobnosti žáků různé věkové, ale i intelektové úrovně, navíc z různých států.

Akce, uskutečněné v rámci mezinárodních setkání v letech 2000 - 2010
Výuka v přírodě je zpestřena aktivitami, při kterých se, podle našich zkušeností, nejintenzivněji projevují národní specifika a všestranně obohacují účastníky.

Soutěž "O zlatého delfína Amvrakijského zálivu"

Po absolvování odborných programů během pobytu je připravena soutěž, ve které na trase se šestnácti úkoly si děti ověřují své nabyté vědomosti a dovednosti ze všech oborů. Soutěžními disciplinami jsou například  závod v plavání, improvizace olympijských disciplin, jako je hod oštěpem, diskem, zápas, stezka s poznáváním přírodnin, vypracování samostatné výtvarné, literární práce nebo i sbírky přírodnin, herbáře, znalostní test z historie ap.
Všichni účastníci obdrží diplom a neúspěšnější jsou oceněni vavřínovým věncem jako antičtí rekové na olympijských hrách. Regulérnost je zabezpečena dohledem pedagogů a od-borníků, jakožto antických bohů.

Společné setkání řeckých, polských a českých dětí a pedagogů

Před budovou Přírodovědného muzea a školy ekologické výchovy  byla na stolech připravena výstava českých, polských a řeckých učebnic přírodopisu a dějepisu. Děti a pe-dagogové diskutovali, prohlíželi a hodnotili jejich formu i obsah, srovnávali. Našim a pol-ským účastníkům bylo umožněno navštívit Lyceum i Gymnázium v Preveze a vidět i materiální podmínky řeckých škol, diskutovat aktuální školské změny, systémy, předávat si zkušenosti. Program tohoto dne byl zpestřen tanečními a hudebními produkcemi českých, polských i řeckých dětí, jindy zase fotbalovým nebo volejbalovým turnajem a společnou prohlídkou Přírodovědného muzea  a Školy ekologické výchovy.

Mezinárodní akce "Za čisté Středozemní moře"

Naše řecká kolegyně z ekologické skupiny Perivalontiky Eteria Preveza nás pozvala na mezinárodní akci, které se 26. května 2000 účastnily všechny státy u Středozemního moře. Češi a Poláci byli prvními účastníky  ze zemí mimo Středozemní moře.  Akci byla věnována i publicita v řecké televizi a tisku a naši žáci se snažili, jak jen mohli. Do sběrových pytlů se hromadily plastové láhve, plechovky a jiný odpad. Středozemní moře, tedy jeho pobřeží, jsme sice nevyčistili, ale dokázali jsme, že nám záleží na globální ochraně životního prostředí.

Výtvarná soutěž o nejlepší plakát s ochranářskou tématikou

Stoleté duby a olivovníky v parku v Agii Apostoli a výhled na Amvrakijský záliv, inspirují k umělecké tvorbě. Ve volném čase  ztvárňovaly děti své dojmy výtvarně. Pracovaly s keramickou hlínou, kreslily, malovaly, tiskly. Nazvali bychom to ? umělecký plenér.  Nebylo daleko k nápadu vyhlásit tématickou soutěž o nejzdařilejší plakát s ochranářskou tématikou. Zajímavé nápady českých i polských dětí zasloužily uznání a byly vystaveny v improvizované galerii.

Řecko - kolébka olympijských her

Cestu olympijské pochodně, začínající v řecké Olympii, děti nejen že viděly na vlastní oči místo jejího zapálení, ale v roce 2000 měly možnost sledovat a doprovázet olympijskou pochodeň s českou a polskou vlajkou ve Filipiádě,  kterou štafetový běžec s pochodní  probíhal. Byla to jedinečná příležitost v životě každého z nás.
V roce 2004,  u příležitosti OH v Athénách, byl projekt motivován "Po stopách antických OH", byl jim přizpůsoben i program a v táboře proběhly v rámci mezinárodního setkání i Olympijské hry se slavnostním slibem účastníků,   zapálením  olympijské  pochodně   a  se všemi  disciplínami  olympijských  her . Děti   byly  poučeny  o  významu  a pravidlech starověkých i novověkých olympiád.

Pedagogické využití Přírodovědného muzea a Školy ekologické výchovy v Neochori

Ústředním heslem Přírodovědného muzea je "Nahlédněte do společnosti rostlin a živočichů poznejte jejich vzájemné vztahy. Vytvářely se miliony let a člověk má právo jen pochopit, respektovat  a nikoliv měnit."
Čeští odborníci, sdružení v Natuře Opava, muzeum budovali od roku 1992, se záměrem představit typické ekosystémy prevezské přírody se zástupci rostlinné s živočišné říše. V budově bývalé školy byla tak vytvořena expozice, která slouží ekologické výchově účastníků  setkání,  ale  i  řeckým žákům a studentům a návštěvníkům - turistům v této oblasti. Ústřední heslo, názvy jednotlivých expozic a jmenovky přírodnin jsou v řeckém, českém a anglickém jazyce. Je tak zabezpečeno, že přírodovědné muzeum v Neochori dostatečně informuje řecké návštěvníky, stejně jako zájemce z jiných zemí. Podle knihy návštěv je zřejmé, že od roku 1995, kdy bylo otevřeno, je navštěvováno jak žáky a studenty z celé oblasti Epiru, dokonce z Athén, turisty z Anglie, Nizozemí, Německa, Polska a dalších zemí.

Jak  a  proč  vlastně  vzniklo? Vzniklo  z  nadšení   a  entuziasmu českých (opavských, olomouckých, ostravských i pražských) odborníků - přírodovědců, kteří do této oblasti podnikali tématické poznávací expedice od roku 1989. Překvapení z  objevů nových druhů brouků (Cerocoma pevezaensis), bohatství fauny (orchideje), herpetologické zajímavosti (výskyt vzácných  druhů ještěrek), ale i nálezy historických artefaktů, kamenných   nástrojů pravěkého člověka - škrabadel,  nožů, výjimečný objev kosterního zbytku pravěkého slona, to vše vedlo k nápadu prezentovat a poskytnout tyto mimořádné a jedinečné nálezy řecké straně a zároveň využít místo a nálezy k poznávacím účelům pro žáky a studenty na mezinárodní úrovni. Všechny objevy byly zpracovávány, dokumentovány v Řecku a u nás. No a řecká radnice na náš podnět nám v roce 1992 dala klíče od budovy bývalé školy, kde jsme podle našich představ chtěli nálezy prezentovat a využívat tuto lokalitu a muzeum k mezinárodním setkáním mladých přírodovědců, historiků.Vybavení muzea - vitríny s ekosystémy, expozice herpetologické, mineralogické, entomologické, botanické, velkoplošné fotografie, mapa Prevezského poloostrova, nakonec i veliká pergola před budovou, to  vše  bylo  zhotovováno  u nás,  v Opavě a do Prevezy, tedy do muzea postupně převezeno, instalováno a nyní ošetřováno našimi odborníky, dětmi a studenty v průběhu mezinárodních setkání. Hodláme pokračovat ještě ve vysázení malé botanické zahrady v okolí budovy, je využívána Přírodovědná naučná stezka Deset zastavení  v přírodě prevezské oblasti. Žáci a studenti  jsou zapojeni jednak do ekologického průzkumu okolí tábora  (herpetologického, geologického i archeologického), do ošetřování sbírek v muzeu, dokumentace dřevin (stoletých dubů) v parku v Agii Apostoli. Mnozí  za  ta  léta  dospěli a stali se odborníky na vysokých školách a na pokračují  s námi v této aktivitě kontinuálně.

Výlety za přírodou a antickou historií Řecka

Táborový program je zpestřen jednodenními, dvou nebo třídenními výlety za poznáním historických skvostů antického Řecka, vysokohorskou túrou na nejvyšší horu pohoří Olymp nebo do kaňonu Vikos v pohoří Pindos, nejhlubšího kaňonu v Evropě, na ostrov Lefkáda, malebného turistického města Parga a návštěvou antických památek Kassopi a Zalongo a ka-ňonu Acheron. Žáci mají možnost projít bránou borců v Olympii, proběhnout jeden stadion, vidět Feidiovu dílnu, pozorovat místo vedle ruin někdejšího chrámu bohyně Héry, kde je zapálena každé čtyři roky olympijská pochodeň, Diův chrám - jeden z divů světa. V Delfách si připomenou, že mír a válka byla už ve starověku záležitostí věštby a víry a na čí straně jsou bohové. Pupek světa je právě tam. Epidauros nás všechny nadchne mimořádnou akustikou amfiteátru, ve kterém se dodnes hrají antické komedie a tragedie. Lékař expedice žákům vysvětlí  v  léčebném  komplexu  poslání,  léčbu  a  účel  pomůcek   "otce"  lékařství,  Aeskulapa.  Zvídavci z Opavy i Ratiboře projdou i Lví bránou v Mykénách, v Mykénském hradě objeví, stejně německý archeolog Schliemann, ten už ovšem koncem minulého století, královské hroby a vejdou do kuželovité hrobky krále Agamemnona. Masku krále Agamenmona obdivujeme v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Náročný program v hlavním městě Řecka je celodenní - od prohlídky Akropole, Agory, bývalého tržiště, po procházky Plakou, s krámky s mínojskou, mykénskou a korintskou keramikou, toulky  ulicemi  zlatníků,  kovářů, brašnářů, samozřejmě pozorujeme řecký život v tavernách a hospůdkách, ti zdatnější zvládnou i návštěvu  olympijského stadionu. Korint nás upoutá jednak typickými sloupy, ale i průplavem, (délka 6,3 km, šířka 23 m a hloubka 80 m), který byl postaven podle projektu košického rodáka Vojtecha Gestnera v roce 1893. Pohoří Olymp a Trůn bohů, zdolání nejvyšší hory Mytikas, prověří naši fyzickou zdatnost. Samozřejmě vysokohorská náročná celodenní túra není pro všechny, ale přiměřeně přizpůsobená účastníkům podle individuálních předpokladů. Soluň a její tržnice druhý den, je odpočinkem po tomto neopakovatelném výšlapu za antickými bohy. Kaňon Vikos nebo Acheron je záležitostí turistickou  a přírodovědnou. Nedotknutá panenská příroda, kozy, jen velmi skromní místní obyvatelé, místa nepoznamenaná turistickým ruchem. Samozřejmě si děti naopak užijí i turisticky atraktivní centra - pláže v Navpliu, v Parze nebo na Lefkádě. Při vyjmenovávání všech těchto míst, nemohu nezmínit  Benátky v Itálii, ze kterých vyplouvá naše loď do řecké Igoumenitsy. I tam poznáváme, sice jen letmo, polodenní vycházkou, nejvýznamnější stavby na Náměstí sv. Marka.

Poznámky před diskusí 

Ze zkušeností organizace mezinárodních setkání polsko - řecko - českých  dětí, studentů a pedagogů, které jsem Vám ve svém příspěvku prezentovala, si dovoluji sdělit následující postřehy:

 • organizace je velmi náročná, ale tvořivá, obohacující všechny účastníky právě terénní a praktickou činností, zkušenostmi a dovednostmi, samozřejmě nutností komunikace osobní i internetovou;
 • je přínosná ve smyslu evropské integrace a zároveň uvědomění si národních tradic;
 • učíme se spontánně spolupracovat;
 • předáváme si zkušenosti (a to pedagogové i žáci) a  záměry ve školských systémech vzájemnými zcela neformálními, často už přátelskými  kontakty;
 • z některých našich bývalých účastníků mezinárodních setkání se stali odborníci a životně jsme je pomohli nasměrovat v jejich profesním výběru;
 • postupně ale registrujeme nižší motivaci dětí, jejichž zájmy jsou více konzumnějšího charakteru než poznávací, raději leží na pláži;
 • děti a mládež jsou pohodlnější i v sebeobsluze, například v přípravě jídla, méně praktičtější v manuálních činnostech;
 • tématických vycházek se chce zúčastnit méně dětí, raději si přírodniny nechají naservírovat;
 • ale na druhou stranu jsou to žáci  a studenti velmi komunikativní, spontánní, zdatní a vybavení jazykově, společensky, ovládající internet a ostatní informační zdroje;
 • z důvodu nejednotného období prázdnin, je komplikovanější sladit termín poznávací expedice, nedaří se nám navázat stálejší kontakt s konkrétní prevezskou školou;


Záleží  na  nás,  učitelích,  jejich  životních průvodcích, jak žáky a studenty vyváženě "zapálíme". Jsem přesvědčena o tom, že tato setkání jsou významná.

PaedDr. Marcela Kubačková
Natura Opava - Czech Republic
Edvarda Beneše 30, Opava, PSČ 747 05
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
http://www.natura-opava.org
mobil: 603 289 844
pevná linka: 553 718 847


Související články:

Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti

Jak vzbudit zájem o přírodu?

Život na základně Natury v Řecku - Preveza

Nikopolis, Parga, Zalongo, Kassopi, Nekromanteion

Lefkáda, Acheron - přírodní skvosty Řecka

Korintský kanál, Athény, Delfy

Návštěvy: Olympia, Navplion, Mykény, Epidaurus, Starý Korint

Účastníci 9. setkání měli v programu i navštěvu muzea v Neochori v Řecku

Přírodověda na 9. setkání opavských a ratibořských žáků a studentů v Agii Apostoli v Řecku

Otevření nového Akropolského muzea v Athénách - byli jsme při tom

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template