Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Kozmické louky mají ptačí pozorovatelnu
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 02 listopad 2015
"Jednou mne navštívili pan Ing. Kamil Lisal se svými přáteli a zeptal se mne, zda nevím o nějakém území, kde by se dala provádět praktická ochrana přírody. Přiznám se, že jsem jim moc nedůvěřoval a napadlo mne, jestli to nejsou podnikatelé, kteří území chtějí vykoupit a pak na něm začít těžit štěrk. Rychle jsem poznal, že jsem se hluboce mýlil a ten dojem mám dosud," řekl úvodem svého vystoupení Mgr. Adrian Czernik, který na celém projektu s panem Lisalem, ředitelem firmy SEMIX PLUSO, po celou dobu spolupracoval.

Pan Ing. Kamil Lisal vzpomíná, jaký záměr měl on sám a jeho spolupracovníci sdruženi v organizaci ČSOP Ochránci při SEMIX Pluso s kozmickými loukami.

Najít vhodnou oblast v hustě zalidněném okrese Opava, kde jednotlivé obce jsou vzdáleny 3-4 km, nebylo snadné. Zejména, když podmínkou bylo, aby se vytipované území nacházelo v nížině. Další podmínkou bylo, aby se do přírody navrátily melioracemi znehodnocené plochy a tím byla obohacena o nová území.

lisal1_20151102_1516267364.jpg
lisal2_20151102_1973379597.jpg
 Ing. Kamil Lisal pohovořil před vzácnými hosty o realizaci projektu. Slavnostního zahájení provozu pozorovatelny se zúčastnili hejtman moravskoslezského kraje Miroslav Novák, zástupce generálního partnera ČSOP - společnost NET4GAS, která výstavbu pozorovatelny sponzorovala, Ing. Radek Benčík a RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP.  Zprava Páter Petr Šustáček, starosta obce Rohov Daniel Procházka, místostarosta obce Kozmice Jan Karčmář a Josef Petreček, SEMIX Pluso PLUSO. spol. S.r.o.

Taková a asi jediná plocha, který splňovala tyto podmínky, se nacházela mezi obcemi Jilešovice, Kozmice a Dolní Benešov. Plánovaná těžba štěrku nebo výstavba na jiných, zdánlivě vhodných plochách, to byly důvody, proč tento prostor zůstal nakonec jediným vhodným. Jedná se   o území ucelených honů lučních porostů v údolní nivě řeky Opavy. V sedmdesátých letech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace, jejichž výsledkem bylo srovnání terénu a odvodnění území. Vysušení území sice umožnilo pravidelné senoseče, ale nebylo dostatečné pro přeměnu luk na ornou půdu, což byl hlavní záměr. Říkalo se tomu "náhradní rekultivace". Postupnou degradací území byly louky ochuzeny o orchideje (Dactylorhiza majalis) a další četné druhy, tehdy tvořící pestře kvetoucí louky. Příčinou bylo i hnojení, mulčování, nevhodně načasovaná seč, myslivecké výsadby, výsadba smrků a kukuřičná políčka. Kozmické louky dříve patřily k významným hnízdištím břehouše černoocasého (Limosa limosa). Ještě  v roce 2002 bylo pozorováno 7 párů a nalezeno 5 hnízd, v roce 2003 již jen 2 páry! Hnízdily zde také bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a vodouši rudonozí (Tringa tetanus).

lisal3_20151102_1568552104.jpg
lisal4_20151102_1330411686.jpg
 Ornitologové Mgr. Patrik Molitor, předseda  pobočky ČSO a Ing. Otakar Závalský před ptačí pozorovatelnou, kterou budou využívat. 
 Na pozorovatelně Mgr. Adrian Czernik  a Ing. Kamil Lisal.

 

Historie projektu "Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky", který byl později přejmenován na "Kozmické ptačí louky - obnovená příroda", se datuje od roku 2006. Po vytipování území následovaly výkupy pozemků. Když rozloha ucelené plochy dosáhla 13 ha, bylo započato s projektovými pracemi a stavebním řízením.

 

Co chtěli Ochránci především zajistit?

Hlavním záměrem bylo dosáhnout obnovení základních funkcí říční krajiny spolu s potoky Juliánka a Přehyně.

 Projektem jsme sledovali podporu retenční schopnosti území na ploše 13,18 ha. Vytvořit 11 nových tůní s různou hloubkou a nahradit napřímený tok potoka Přehyně novým meandrujícím korytem. Vybudovat tři valy, které by sloužily jako zimoviště pro obojživelníky.

Zajistit obnovu aluviálních luk a šetrného hospodaření tak, aby mohlo docházet k zahnízdění ptáků a nebyl narušen vývojový cyklus motýlů např. modráska bahenního.

Chránit ohrožené a chráněné druhy ptáků, obojživelníků, bezobratlých, ryb,  např. pískoře pruhovaného.

Výsadbou dřevin a keřů doplnit stávající solitérní dřeviny a vytvořit pás keřů podél cyklostezky a tak odclonit sledovanou oblast a zajistit potřebný klid ptactvu.

Veřejně propagovat přírodu vybudováním pozorovatelny a naučných tabulí. To se podařilo splnit, stejně jako všechny záměry.

 

Co se ještě povedlo a jak dál?

Záměrem bylo, mimo jiné, soustředit návštěvníky - zájemce o přírodu na jedno místo tak, aby nedocházelo k pochůzkám po různých místech areálu a tím k rušení ptactva. I přístup k pozorovatelně bude vhodně a účinně maskován. Za velmi pozitivní je možné považovat skutečnost, že veškerá vytěžená zemina (3,5 tis. m3) byla uložena mimo předmětné území a tímto se podařilo zachovat původní ráz krajiny, žádné umělé kopce nekazí celkový dojem z tohoto díla. Je rovněž důležité, že lokalita se nachází v řádů kilometrů od dvou zaplavených štěrkoven a několika intenzivně využívaných rybníků, ale také v dosahu přírodní rezervace "Štěpán" s mnoha chráněnými druhy rostlin a živočichů.

V průběhu roku bylo možné s potěšením sledovat, jakou pozitivní roli sehrálo toto vodní dílo při zadržení dešťové vody při vydatných deštích v druhé polovině roku 2014. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale více takových retenčně významných lokalit v povodí by zmírnilo ohrožení takového města, jako je Ostrava.

V příštích letech budou travnaté plochy zařazeny do programu agroenviromentálních opatření v rámci dotací ministerstva zemědělství. Ovšem budou-li tato opatření respektovat požadované termíny sečí luk (dle nových pravidel od roku 2015). Ostatní nutná opatření budou hrazena zřizovatelem.

Sponzorem byl NET4GAS, který systematicky a dlouhodobě pomáhá projektům, pro které právě motto "Blíž přírodě" znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti.? 

lisal5_20151102_1268535582.jpg

 

Foto: Milan Kubačka

Aktualizováno ( Neděle, 08 listopad 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template