Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Adaptační kurz na ZŠ Englišova v Opavě
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Pondělí, 28 září 2009
Adaptační kurzy, které probíhají na školách, mají především funkci stmelovací, budování sociálních vztahů v nových kolektivech, vytvoření kohézních pracovních skupin, navázání dobrých vzájemných vztahů mezi žáky, ale i učiteli, sebepoznání, rekondice a prevence nežádoucích sociálně patologických jevů. Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti s přípravou, programem a hodnocením jednoho z nich, který byl zajištěn pro žáky  5. a 6. tříd na ZŠ Englišova v Opavě.

Adaptačního kurzu se zúčastnilo 106 žáků ve dvou týdenních pobytech v nádherné beskydské přírodě v ubytovně Kahan v Horní Bečvě. Děti absolvovaly neformální výuku v terénu, zaměřenou především  na sportovní a  přírodovědné aktivity. Turistika po okolí, soutěže, orientační běhy byly zpestřeny sběrem a určováním přírodnin, večerním plaváním, jógou a relaxačními cvičeními, psychosociáloními hrami. Zajímavý byl i program, připravený ČSOP Valašské Meziříčí "Od ovečky ke svetru". Žáci  a učitelé se lépe poznali   mimo školní prostředí, poznali své schopnosti, dovednosti a preventivně  měli  možnost i ovlivnit případný  rozvoj sociálně patologických jevů.

Popis projektu

1.    Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší


Žákovské kolektivy v šestých třídách se v naší škole nově tvoří.
Jejich dynamiku ovlivňuje přechod na vyšší stupeň  - nové požadavky, noví odborní pedagogové, nové styly učení. Na školu jsou přijati noví žáci ? sportovní třídy. Zásadně se mění klima třídy, sociální vztahy, mění se žákovské pozice, status, role.

2.    Zdůvodnění potřebnosti projektu


Východisko:
Máme již několikaleté zkušenosti ze sportovních tříd, že společné akce - kurzy, pro ně pořádané, stmelují kolektivy, ve kterých žáci lépe spolupracují, společné prožitky působí i preventivně vzhledem k výskytu sociálně patologických jevů. Adaptační kurz chceme nabídnout žákům nesportovních tříd.


Důvody

 • Prevenci sociálně patologických jevů (nezdravý životní styl - kouření, alkohol, drogy, šikana, agresivita, kriminalita, záškoláctví, intolerance, gamblerství) prohloubit, rozšířit mezi žáky, systematicky působit a uplatnit její novou formu právě adaptačním kurzem.
 • Vytvoření zdravých kolektivů (navázání sociálních vztahů mezi žáky, vztahů žáků k třídnímu učiteli, metodikovi prevence SPJ a speciálnímu pedagogovi).
 • Seznámení a adaptace na nové požadavky (styl učení).
 • Vzájemné sebepoznání a sebeprosazování.


3.    Cíle projektu

Pobytem mimo školu, společnými prožitky a zvolenými metodami a formami práce intervenovat v prevenci sociálně patologických jevů, případně jejich odhalení, včasné  působení na situace, ovlivnění spolupráce (stmelení) skupiny, nastartování procesu vzájemného poznávání a sbližování. Rozvinutím a prohloubením sociálních vazeb se pokusíme včlenit třídního učitele a nově příchozí žáky do třídy jako skupiny. Důležitou stránkou adaptačního kurzu je změna prostředí a tím i jednání a chování všech zúčastněných, čehož nelze dosáhnout v rámci vyučování. 

 • osobnostní a sociální rozvoj žáků na zásadách zkušenostního učení, vlastního prožitku a následné reflexi
 • budování  bezpečného klima v nově vzniklých žákovských kolektivech jako prevence SPJ
 • uplatněnými formami a metodami zkvalitnit prevenci SPJ
 • mapování rizikových oblastí dospívajících
 • vzájemné poznávání
 • naučit žáky kooperovat, komunikovat
 • navázat pozitivní vztahy mezi žáky, třídním učitelem, metodikem prevence, speciálním pedagogem
 • sledování vývoje vztahů v žákovské skupině
 • sledování situací spolupráce a soutěžení a včasná intervence při rizikových vztazích a vazbách


4.    Vymezení cílové populace (definovat a kvantifikovat)

Žáci 6. tříd (6.A, 6.C) a 5.A, věkově 10 ? 12 let, předpoklad 50 dětí.

5.    Metody a formy, jakým způsobem bude projekt realizován

 • Hry: společenské a sportovní (seznamovací, sociální a týmové role),    komunikační, modelové situace
 • Besedy a přednášky s odborníky (zdravý životní styl)
 • Vycházky - pěší turistika
 • Výtvarné projektivní metody sebereflexe, sociální pozice, status, role
 • Arteterapie (dramaterapie, muzikoterapie)
 • Dotazníkové a anketní šetření
 • Promítání tématických filmů


Programová konstrukce adaptačního kurzu
Tvořivostní aktivity

Ve výtvarných činnostech budou uplatňovány netradiční výtvarné techniky, bude podporována fantazie jednotlivců, spolupráce v týmu, odbouráváno sebekritické myšlení.


Psychosociální a dramatické hry
Budou fungovat na principu rozvoje komunikace, například z řešení konfliktních situací vyplyne vnímání individuality jednotlivců i společných rysů, které skupinu spojují. Rozvíjejí mezilidské vztahy.


Prvky zážitkové pedagogiky
Činnosti umožňují osobní rozvoj získáním hraničních zkušeností, aktivizace potřeb člověka a pomoc při jejich naplnění, umožnění vzniku nových vztahů mezi účastníky a vedoucími. Demokratická spolupráce zúčastněných, místo principu rozkaz - poslušnost. Učení se v důsledcích vlastního jednání.


Pohybovky a ostatní hry
Mají za úkol společnými silami i soutěžemi mezi sebou stmelit třídní kolektiv při psychicky méně náročných hrách, uvolnit atmosféru v ?novém? celku. Jejich úkolem je především také to, aby se žáci blíže poznali a seznámili se, dověděli se o druhých nové věci, ukáží se osobnosti a charaktery jednotlivců při zvládání těchto činností.

6.    Způsob hodnocení efektivity

 • pohovory, pozorování
 • dotazníková a anketní šetření na začátku, na konci kurzu - žáci
 • poskytnutí výstupů třídnímu učiteli, interpretace výsledků, konzultacemi s učiteli
 • práce s třídními kolektivy po návratu z kurzu a dle interpretace výsledků dotazníkového a anketního šetření
 • anketa pro učitele ve škole po absolvování kurzu
 • dotazníkové šetření  v prosinci 2008 (B3)
 • porovnání výsledků šetření - efektivity s počátečním stavem


7.    Rámcový časový harmonogram

Příprava projektu

 • Informace rodičům - červen 2008
 • Technické zabezpečení adaptačního kurzu (doprava, ubytování, stravování, pomůcky, zpracování programu)  duben - červen 2008)
 • Poučení o bezpečnosti a pravidlech chování, testy zručnosti (září - říjen 2008, 14 dnů před akcí, zdravotní zajištění účastníků)

Realizace projektu Zpracování podrobného programu, konzultace se supervizorem (červen 2008)

Vlastní realizace

Pětidenní pobyt, pondělí - pátek

Hodnocení, výstupy

anketní a dotazníková šetření před zahájením kurzu, po absolvování kurzu a v prosinci 2008, porovnání výsledků, interpretace, práce s třídními kolektivy (září - prosinec 2008)

 1_becva_adapt_20090928_1897251471  2_becva_adapt_20090928_1754464145  
 3_becva_adapt_20090928_1586103722  4_becva_adapt_20090928_1229925430  

Hodnocení a zamyšlení se nad adaptačním kurzem

V září a říjnu se setkáváme ve školách skoro již tradičně s módou  adaptačních kurzů.  Smyslem pobytu je  adaptace na novou školu, učitele, nároky atd.Zážitkové kurzy jsou ale často skupinovou záležitostí, individuální přístup k účastníkům je vzácností. Ke stmelovacím aktivitám je často zvaná agentura, která tzv. "ušije program na míru", ale  s  poznatky o dětech se vlastně dále nepracuje a často se už nikdo nezabývá tím, co se na adaptačním kurzu zjistilo.
V letošním roce ZŠ Opava Englišova byla úspěšná při získávání finančních prostředků na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů. MSK  nám byla poskytnuta dotace na realizaci projektu Adaptační pobyt - cesta k poznání sebe i druhých.

Našim cílem bylo změnou prostředí a dalšími speciálně zaměřenými aktivitami podpořit či vzbudit zájem o komunikaci ve skupině, o tvorbu a respektování skupinových  pravidel, o respekt v komunikaci, sblížení dětí v rámci třídy i tříd, navození určité soutěživosti a tlaku na výkon v učení s apelováním na fér hru jako ve sportu, provázat třídního učitele se třídou po stránce lidské i komunikační, navodit atmosféru odpovědnosti za třídu a třídy, provést diagnostiku třídy - její charakteristiku a podle získaných informací preventivně pracovat se třídou i v budoucnu v  rámci třídních hodin nebo jiných školních akcích.

Naskytla se nám možnost pro 100 dětí 4. až 6.tříd  realizovat adaptační kurz v krásném prostředí Horní Bečvy na rozhraní Beskyd a Javorníků v rekreačním zařízení Kahan.

Program byl výjimečně pestrý. Neformální výuka v podzimní přírodě podporovala skupinovou práci od rána do večerky. Sportovní aktivity  - Fáborkový běh, Semínka moudrosti, Vědomostní běh, Běž a pamatuj, celodenní turistický výlet na Pustevny, Radhošť, Martiňák (30km), střídaly kolektivní sporty - volejbal, pálkovaná. Velmi pěkný program  Od ovečky ke svetru byl i s Mgr. Jitkou Dvorskou (ČSOP Valašské Meziříčí), která děti naučila, co je to kramplování, splétání vlny na vřeténku, plstění vlny. Výstupem byla opět praktická činnost - výroba míčku z valašské ovčí vlny. Denně jsem měli k dispozici bazén, který byl výborný nejen k regeneraci sil a relaxaci, ale i soutěžním disciplínám. Přírodovědná vycházka s určováním přírodnin v okolí inspirovala děti i k vlastním záznamům a užití techniky frotáže jako arteterapeutické techniky. Samozřejmá byla režimová terapie - ta je základem sebekontroly a seberegulace, kterou jsme chtěli také s dětmi nacvičit.  Děti měly založeny svá portfolia - "Občanské průkazy" , kroniky - jako záznamy o retrospektivním hodnocení činností během celého dne.Také vyjádření názoru "Naše třída je dobrá parta, protože.." přispívá k umění sebereflexe.
Celodenně - v průběhu všech aktivit, ale hlavně večer, tehdy již cíleně, probíhaly psychosociální hry (sebepoznávací, komunikační, hry na sociální a týmové role, pocitové hry a relaxace).
Adaptační kurz jsme zahájili dotazníkem na sociální klima třídy a zakončili evaluačním dotazníkem formou vyjádření či oznámkování aktivit vlastních  i pedagogů. Děti obdržely svá portfolia a budeme nadále spolupracovat na konkrétních požadavcích v rámci třídních kolektivů. Efektivitu pobytu hodláme porovnat  s odstupem měsíců opět dotazníkovou metodou.

Odjížděli jsem s dobrými pocity, že pobyt přispěl k vzájemnému poznání a budování dobrých vztahů, poznání sebe sama i druhých. Je to cesta k poznání svých kolegů, ale i tvrdá práce, kopa legrace a zážitek na celý život.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template