Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Studenti Zemědělky prováděli hydrobiologický průzkum potoka Velká
Napsal Jakub Kubačka   
Úterý, 19 červenec 2016
Hydrobiologická cvičení se většinou pro základní a střední školy odehrávají na Raduňském mokřadu, který je kromě vytvoření biotopu pro obojživelníky využíván jako ekopedagogická plocha. V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o hydrobiologickém cvičení žáků ZŠ Opava, Vrchní 19. V tomto Zpravodaji přinášíme reportáž ze cvičení studentů Zemědělky na tekoucí vodě, na potoce Velká v Městských opavských sadech. Učitelka Mgr. Lenka Motyková nám zodpověděla pár otázek.

Čím vším se zabývá výuka hydrobiologie na vaší škole?

Hydrobiologie  je na naší škole součástí předmětu hydrologie, kde jsme se věnovali vodě jako takové, vodárenským soustavám, fyzikálním a chemickým vlastnostem vod, pohybu vody a znečištění vod. Dále se této problematice věnujeme v předmětu monitoring, který se dosti prolíná s předcházejícím, ale více se zde věnujeme vodnímu prostředí. Systematicky sledujeme více lokalit na Opavsku a v budoucnu budeme mít také srovnání, jak se místa mění. V tomto konkrétním cvičení jsme se zaměřili na odběr makrozoobentosu potoka Velká. Makrozoobentos jsou všichni bezobratlí živočichové a jejich larvy žijící na dně potoka.

hydrobiologie1_20160719_1014319208.jpg
hydrobilogie2_20160719_2051887133.jpg
 Mgr. Lenka Motyková připravuje protokoly k vyplnění.  Výsledkem cvičení bylo také vyplnění rozsáhlého a podrobného standardizovaného odběrového protokolu.

K čemu budou absolventi hydrobiologické exkurze získané poznatky potřebovat?

Hydrologické exkurze jsou brány jako praktická cvičení, k získání dovedností při odebírání vzorků vodních organizmů a při vyhodnocování různých vodních lokalit. Ty v rámci výuky mapujeme systematicky. To, co se naučili, využijí někteří z nich při vykonávání svého povolání, ale všichni také u praktických maturitních zkoušek.

 

Zaujalo cvičení studenty?

Cvičení bylo přínosné pro studenty oboru Ochrana prostředí, ale i pro studenty prvního ročníku přírodovědného lycea, kteří se na toto téma chtějí zaměřit ve svých ročníkových pracech.

hdrobiologie3_20160719_1472937577.jpg
hydrobiologie5_20160719_1954442625.jpg
 Odběr vzorků makrozoobentosu trojúhelníkovou sítí.  Odběrová místa v potoce Velká. Zdroj mapy: mapy.cz

Co všechno se naučili? Jaké způsoby lovu vodních živočichů jste použili?

Studenti si vyzkoušeli a naučili se všechny dovednosti potřebné pro odběry a určování vzorků odběru makrozoobentosu stojatých vod. Používali jsme zejména ruční sběr organizmů přichycených na substrátech a dále komplexní sběr odběrovou sítí ve vytyčeném úseku potoka. Odchyt organizmů jsme prováděli důsledně na všech habitatech v potoce. Výstupem z celé akce je poměrně složitý protokol, který odevzdávali při ukončení cvičení. Ten bude sloužit jako další podklad pro dlouhodobé sledování potoka.

 

Co jsou to habitaty respektive mikrohabitaty a proč jsou důležité?

Habitaty a mikrohabitaty jsou všechna místa v tomto případě v potoce, kde žijí nějací živočichové vázáni přímo a pouze na toto místo. Jedná se například o písčité dno, bahnité dno, místa pod kameny, místa na kamenech, tišiny, místa, kde je proud, břeh nebo také nahromaděné větvičky, nahromaděné listí. Každé toto místo využívají jiní živočichové. Nahromaděné listí berušky vodní, místa pod kameny jepice a chrostíci, bahnité dno larvy pakomárů a červi atd. biodiverzita v potoce je tak přímo úměrná množství habitatů. Čím více možností úkrytů a potravy, tím více živočichů. Na tomto místě v parku máme také možnost srovnat stejný potok v profilu a stavu ?jak má vypadat? a také ?jak nemá vypadat?. Potok protékající kolem zahrádek je zpevněný v betonovém korytu, které je monotónní a neumožňuje spontánní vytvoření habitatů. Voda má zde stejný proud a teplotu. Zde jsme našli pouze řasy, hltanovky a pakomáry. Studenti tak mají možnost pochopit právě význam slova biodiverzita v nejširším slova smyslu. Pokud je potok neregulovaný v přírodním stavu je na život bohatý. Pokud je potok regulovaný a nejhůř v betonu, je téměř umrtvený.

hydrobiologie6_20160719_2097767068.jpg
hydrobiologie7_20160719_1999707159.jpg
 Na habitaty bohatý úsek potoka Velká s množstvím živočichů.
 Na habitaty chudý usek potoka Velká s minimem habitatů  v důsledku betonového koryta a monotónního dna.

 

Jaké živočichy jste poznali podle klíče, a které jste pozorovali pod zvětšovací lupou?

Několik druhů jepic, desítky různých larev dvoukřídlého hmyzu a vážek, brouků. Dále měkkýše, ploštice, pijavky a nejrozšířenějším živočichem byl korýš beruška vodní. Můžeme konstatovat, že bohatost vzorku byla ojedinělá. Potok, přestože proudí ve městě, je relativně čistý a druhově bohatý. Myslím, ale pouze část, která jev přírodním stavu s neupravenými břehy. Minimálně některé druhy jepic a chrostíků indikují, že potok je čistý a biologicky hodnotný.

 

Myslíte si, že tento způsob výuky je jedinečný a nenahraditelný a proč?

Cvičení v přírodě, osobní kontakt s organizmy, seznámení se způsoby zkoumání přírody je pro každého, kdo se chce těmto činnostem věnovat, určitě tím nejlepším způsobem. Naštěstí na naší škole máme pro tento typ výuky dostatečný prostor.

hydrobiologie4_20160719_2012963299.jpg
 Analýza odebraných vzorků a určování živočichů.

 

Mgr. Lence Motykové pokládal otázky Jakub Kubačka
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template