Natura Opava
Česko - polský projekt „Příroda bez hranic” 2000-2002

Zadání projektu:
      objevujme a chraňme přírodu v zemědělské krajině Opavska a Ratibořska.

Obsah a cíle projektu:
Projekt „Příroda bez hranic” byl zahájen symbolickým vysazením Stromu přátelství na česko-polském hraničním přechodu Sudice - Pietraszyn v listopadu minulého roku. Vychází z myšlenky, že poslední zbytky původní přírody - remízky, potůčky, lesíky, bažiny, mokré louky nebo soliterní stromy v zemědělský využívané krajině, především kolem česko-polských hranic, by se měly chránit.
Projekt je rozpracován na 3 roky. V tomto roce bude pomocí plakátů a samolepek vysvětlen opavské a ratibořské veřejnosti a bude proveden průzkum a dokumentace krajinných prvků ve sledované krajině.
V dalších dvou letech bude navržen biokoridor ve spolupráci mezi zapojenými školami v ratibořsko - opavské oblasti v ose Opava - Ratiboř a v závěrečné etapě budou vytypované krajinné prvky ozdravěny výsadbou vhodných dřevin. Zde bude asi nejdůležitější výsadba alejí kolem polních komunikací, vodních toků a záchrana mokřadů a tůní.
Projekt má však především význam výchovný a vzdělávací. Naší ambicí je zapojit do poznávání zemědělské krajiny žáky a studenty s cílem pochopit nutnost ochrany posledních zbytků přírody, které jsou velmi důležité pro ekologickou stabilitu a estetický vzhled krajiny.
Účastníci projektu:
Časový harmonogram realizace projektu:
Co budete dělat?
Tento úkol není povinný - ekologický průzkum jsme schopni zajistit sami nebo Vám rádi pomůžeme. Mějte však na paměti, že dobré umístění v soutěžích Vám otevírá cestu na střední nebo vysokou školu.
Vzory vyplněných záznamových listů, najdete na adrese: http://www.ekocentrum-natura.org/biokoridor/
Prázdný vzor záznamové karty
Jak budete odměněni?
  1. Za fotografii z některého z níže uvedených krajinných prvků obdržíte příslušnou samolepku s motivem, který je uveden na plakátu „Objevujme a chraňme přírodu v zemědělské krajině Opavská a Ratibořska”, česko - polský projekt „Příroda bez hranic” (za 6 různých krajinných prvků, obdržíte celou sadu šesti samolepek):

  2. Je to velmi vhodné téma pro Biologickou olympiádu nebo Středoškolskou odbornou činnost a náplň práce kroužků mladých přírodovědců nebo praktik.
  3. Podrobněji se seznámíte se zemědělskou krajinou ve svém okolí a Vaše úspěšné fotografie budou přístupné široké veřejnosti na samolepkách.
  4. Nejlepší a nejaktivnější žáci a studenti získají kolekci samolepek, tričko s logem akce a bude jím nabídnuta účast na 3. mezinárodním setkání mladých ekologů a historiků v Řecku v roce 2002, za zvýhodněnou cenu.

© 2000 - 2002 Natura Opava