Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Měření přízemního ozonu v Opavě
Napsal Jakub Kubačka   
Pátek, 27 únor 2015
Na akci Krotitelé vzduchu na Dolní náměstí v Opavě byl představen projekt Měření přízemního ozonu v Opavě, jehož garantem je doc. Miloš Zapletal za Slezskou univerzitu a ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček. Na projektu se podílejí i studenti Mendelova gymnázia v Opavě a Slezské univerzity. Položili jsme jim několik otázek, na které odpověděl doc. Jan Mrázek  - bývalý ředitel MGO a primátor města Opavy, který s nimi spolupracuje.

1.  Jaké jsou škodlivé účinky přízemního ozonu?

Pro úplnost nejprve uveďme, že existují dva značně rozdílné druhy ozonu:

1)  Přízemní ozon

V troposféře je ozon považován za znečišťující látku. S růstem antropogenních emisí je v posledních desetiletích pozorován růst koncentrací ozonu.

2)  Stratosférický ozon

Ve stratosféře absorbuje škodlivé ultrafialové záření a chrání život na Zemi před zhoubnými účinky biologicky aktivního ultrafialového záření Slunce. Maximální množství stratosférického ozonu je ve výšce 22 až 25 km nad zemským povrchem.

Účinek obou druhů ozonu na lidské zdraví je zcela odlišný - stratosférický nás chrání; přízemní naše zdraví poškozuje.

Škodlivost přízemního ozonu

Napadá dýchací cesty a ochranné komponenty oka. Má škodlivé účinky na flóru a  faunu. Poškozuje některé materiály jako např. plastické hmoty, gumu, barvy a nátěry.
Poškozuje historické předměty.

Podle Světové zdravotnické organizace se první obtíže objevují při překročení průměrné hodinové koncentrace 160 mikrogram/m3 (80 ppb). Vyšší koncentrace ozonu způsobují pálení očí a nosu, kašel, bolest hlavy a pocit tlaku na hrudi. V extrémních případech může ozon způsobit předčasnou smrt. Rizikové skupiny jsou děti a starší lidé. Průměrné roční koncentrace se za posledních 100 let zvýšily z 20-40 mikrogram/m3 
na 60-80 mikrogram/m3.

Pro úplnost uvádíme situaci na území ČR - Zdroj web Český hydrometeorologický ústav

 ozo1_20150226_1759115210.jpg

 

 b

2.  Jaká je situace v Opavě z hlediska koncentrace přízemního ozonu?

Situace v Opavě je z hlediska koncentrace přízemního ozonu příznivější než je výše uvedená extrémní hodnota 160 mikrogram/m3 (80 ppb). I když nejvyšší naměřené průměrné hodinové koncentrace v denním 24 hodinovém chodu dosahují uvnitř školních budov hodnoty cca 14 ppb a venku cca 45 ppb, je účelné minimalizovat dlouhodobé nepříznivé působení přízemního ozonu, zejména u dětí, nemocných s dlouhodobými dýchacími potížemi a u starších občanů.

Měření koncentrací přízemního ozonu bylo realizováno v rámci grantových projektů statutárního města Opavy v podprogramu č.3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Projekt realizovalo Mendelovo gymnázium Opava ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě následujícím způsobem:

V letech 2013 a 2014 byly měřeny koncentrace přízemního ozonu a meteorologické parametry (teplota a relativní vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, globální záření) na území Opavy, a to zejména v místech, kde je trvale vysoká koncentrace dětí a mládeže, vysoká hustota dopravy, městská vegetace a objekty kulturního dědictví (SZM). V měřených lokalitách proběhlo vždy paralelní měření vnitřních a venkovních koncentrací ozonu. Na základě tohoto měření byl stanoven poměr vnitřní a venkovní koncentrace ozonu (I/O) a úroveň odstraňování ozonu povrchem materiálů. Byl zmapován záchyt ozonu vegetací na území města Opavy a stanovena schopnost vegetace zlepšovat stav životní prostředí. Městská zeleň v Opavě významným způsobem zachycuje přízemní ozon a tím přispívá k zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí v Opavě. Cíle projektu se podařilo naplnit. Uvedené postupy stanovení vnitřní a venkovní koncentrace přízemního ozonu (I/O) a záchytu ozonu vegetací nebyly dosud v České republice v takovém rozsahu aplikovány.

Příklady konkrétních výsledků měření v Opavě:

ozon2_20150226_1748788675.jpg

Průměrný denní chod koncentrace ozonu uvnitř učeben ve vybraných školách v Opavě.

ozon3_20150226_1952518544.jpg

 

Průměrný denní chod koncentrace ozonu v okolí vybraných škol v Opavě.

Z grafů je zřejmé, že koncentrace ozonu ve školních budovách jsou výrazně nižší, dosahují přibližně třetinové úrovně venkovních koncentrací v okolí opavských škol.

Dlouhodobá měřeni koncentrace ozonu prováděna v letech 2013 a 2014 na opavských školách prokázala, že denní chod přízemního ozonu je na všech školách velmi podobny a k nejnižším koncentracím ozonu dochází mezi 6. - 8. hodinou ranní.

V denních hodinách ovlivňuje koncentrace ozonu především tzv. komínový efekt při

prudkém větráni, které se provádí zpravidla mezi 6. - 8. hodinou ranní a následně při delších přestávkách. V tuto dobu jsou často otevřeny dveře a okna nejen v učebnách, ale také dveře v cele budově, čímž je umožněno neřízené pronikáni znečištěného vzduchu z venkovního prostředí přímo do učeben, takže jsou pak koncentrace ozonu v době výuky vyšší. Pro zajištění nižších koncentraci ozonu ve třidách v době výuky je vhodné nevětrat těsně před začátkem výuky a během dne krátce větrat okny o přestávkách. Dlouze vyvětrat prostor co nejpozději po skončení výuky.

3.  Kde se v Opavě měřilo?

Krátkodobá paralelní měření vnitřních a venkovních koncentrací ozonu probíhala v září 2013 na šesti základních školách (Englišova, Mařádkova a Krnovská, Kylešovice, Vrchní, ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice).

Dlouhodobá paralelní měření vnitřních a venkovních koncentrací ozonu probíhala od dubna do září 2013 v různých prostorech výstavní budovy SZM (Komenského 10) a v soukromém bytě na Horním náměstí vedle budovy Hlásky.

Dlouhodobá paralelní měření vnitřních a venkovních koncentrací ozonu pokračovala v roce 2014 dalším měřením:

1.    v depozitáři Knihovny Slezského zemského muzea (SZM) (Tyršova 1)

2.    v Mendelově gymnáziu

3.    v  ZŠ Englišova

4.    v ZŠ Vrchní

5.      v depozitářích Knihovny a Oddělení ochrany sbírkových předmětů SZM (Nádražní okruh 33 B)

4.  Jaké jsou přínosy projektu?

1.    Byly vyhodnoceny koncentrace přízemního ozonu na území Opavy, a to zejména v místech, kde je trvale vysoká koncentrace dětí a mládeže (školy), vysoká hustota dopravy, městská vegetace a objekty kulturního dědictví (SZMO).

2.    Byl paralelně monitorován vliv ozonu na lidské zdraví (obyvatelstvo, mládež), městkou zeleň (parky) a kulturní dědictví (sbírkové předměty v budovách Slezského zemského muzea).

3.    S ohledem na paralelní měření vnitřních a venkovních koncentrací ozonu byl stanoven poměr vnitřní a venkovní koncentrace ozonu (I/O) a úroveň odstraňování ozonu povrchem materiálů ve vnitřních prostorech škol. Na základě toho byl navržen režim větrání v budovách škol.

3.    Pro využití zeleně ke snižování imisních koncentrací přízemního ozonu byl proveden výpočet záchytu ozonu vegetací. Byla tím kvantifikována schopnost vegetace zachytit přízemní ozon. Městská zeleň v Opavě významným způsobem zachycuje přízemní ozon a tím přispívá k zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí v Opavě. Uvedený postup lze následně použít např. k určení nejvhodnější lokality k výsadbě vegetace. Přístup vycházející z modelového výpočtu záchytu ozonu lze aplikovat také na záchyt ostatních polutantů (např. PM10) vegetací a následně využít při umístění nového zdroje znečištění ovzduší do daného území, kdy výsadba zeleně může být jedním z kompenzačních opatření, které povede k zachování stávající imisní situace, popř. k jejímu zlepšení.

4.      Nikde v ČR dosud nebyl hodnocen záchyt přízemního ozonu městskou vegetací. Kvantifikace záchytu ozonu vegetací poskytuje podklad pro hodnocení vlivu zeleně na lidské zdraví, v tomto směru byla realizace projektu unikátní. Zjištěné informace mohou pomoci při plánování konkrétních kroků směřujících ke zlepšení životního prostředí na území města Opavy, v tomto smyslu mají výstupy projektu také význam praktický. Rovněž stanovení poměru vnitřní a venkovní koncentrace ozonu (I/O) nebylo, pokud je autorům známo, v takovém rozsahu v ČR realizováno.

 

Garanty projektu jsou doc. Miloš Zapletal za Slezskou univerzitu a ředitel
Mendelova gymnázia Petr Pavlíček. Autor těchto odpovědí doc. Jan Mrázek - bývalý ředitel MGO a primátor města Opavy s nimi spolupracuje. Na projektu se podílejí i studenti Mendelova gymnázia v Opavě a Slezské univerzity.

 

Obrazové zpravodajství z akce Krotilelé vzduchu 5.února 2015 na Dolním náměstí v Opavě

krotitelevzduchu1_20150227_1183146807.jpg
 krotitelevzduchu2_20150227_1213604672.jpg
 Zde se mohli návštěvníci nadýchat čistého čerstvého vzduchu.
 Dariusz Matuszyňski představuje čističky vzduchu Winix.
 krotitelevzduchu3_20150227_1839800805.jpg  krotitelevzduchu4_20150227_1609588757.jpg
 V Oxyboxu Mgr. Petra Veličková z magistrátu má na starosti EVVO.
 Uprostřed docent Jan Mrázek s projektem Měření přízemního ozonu.
 krotitelevzduchu5_20150227_1249900786.jpg  krotitelevzduchu6_20150227_1137025403.jpg
 Zde byly představeny projekty ostravské organizace Čisté nebe.  Petra Veličková s Kamilou Smutnou z organizace Čisté nebe.
 krotitelevzduchu7_20150227_1088951118.jpg  krotitelevzduchu8_20150227_1039073185.jpg
 Studenti Slezského gymnázia přišli s projektem Emise.
 Ing. Albert Červeň z magistrátu seznamuje s odpadovým hospodářstvím.

Foto: Milan Kubačka

Aktualizováno ( Sobota, 28 únor 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template