Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Regionální geologie v Moravskoslezském kraji jako nezbytná součást EVVO
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 08 březen 2017

Organizace Natura Opava je od 1.3. 2017 relizátorem projektu "Regionální geologie v Moravskoslezském kraji jako nezbytná součást EVVO" podpořeného státním fondem životního prostřed ČR číslem rozhodnutí 01391662 z roku 2017 výzvy 7/2016. Cílem projektu "Regionální geologie v Moravskoslezském kraji jako nezbytná součást EVVO" je rozšířit metodické zázemí pro poskytovatelé EVVO (lektory, koordinátory a pedagogy ) v Moravskoslezském kraji v dlouho opomíjeném až zanedbaném EVVO tématu - geologie. Cílem je tak vydat a distribuovat poskytovatelům EVVO metodický materiál (příručku), která bude zaměřená na regionální geologii v kontextu vzdělávacích potřeb dnešní doby a cílů moderní výuky EVVO.  Kompetence a vzdělání lektorů a pedagogů EVVO bude také zvýšena formou terénních exkurzí (workshopů - seminářů) pojatých jako specializační studium odehrávající se přímo v terénu na vybraných reprezentativních geologických lokalitách v Moravskoslezském kraji.

   publicita_logo_20190302_1655093006.jpg

 

Současný stav environmentálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji se výrazně zlepšuje, stále však není na odpovídající úrovni. Vzdělávání a osvěta jsou realizovány prostřednictvím všech typů škol, neziskových ekologických organizací a měst. Pokud bychom mohli specifikovat, kolik poskytovatelů EVVO se věnuje opomíjenému tématu geologie, tak je to mizivé procento. Projekt umožní další zkvalitnění dosavadní úrovně environmentálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji především tím, že se zabývá významné složce EVVO témat a tím je regionální geologie pro kterou prakticky neexistují relevantní metodické materiály a literatura včetně další formy vzdělávaní poskytovatelů EVVO. Pro úplnost tedy uvádíme jaká je poskytovatelům EVVO v současnosti k dispozici literatura pro studium a metodické materiály v tématu regionální geologie v Moravskoslezském kraji. Geologie Moravskoslezského kraje je popsána především v ryze odborných časopisech a pak v několika knižních publikacích. Níže uvádíme výčet hlavních titulů se stručnou charakteristikou jejich vhodnosti pro výuku na základních a středních školách:

 • F. Řehoř a kol. (1978): Za zkamenělinami severní Moravy.

Nejpodrobnější a z didaktického a praktického hlediska nejlépe zpracovaná publikace o geologii (spíše jen paleontologii) Moravskoslezského kraje a jeho okolí. Obsahuje detailní popisy lokalit, doprovázené bohatým obrazovým materiálem. Vzhledem k časovému odstupu od data publikování již tato kniha dávno není aktuální a navíc je z knižních pultů beznadějně rozebraná.

 • Z. Gába a kol. (2002): Geologické vycházky Českou republikou.

Kniha zahrnuje řadu lokalit z Moravskoslezského kraje, avšak vzhledem k datu vydání neobsahuje aktuální informace, zejména o stavu a přístupnosti některých lokalit. Informace o lokalitách jsou stručné a obrazový doprovod velmi skromný.

 • Chlupáč a kol. (2002): Geologická minulost České republiky.

Přes svou nespornou kvalitu je to pro základní a střední školy náročná učebnice. Geologický vývoj Moravskoslezského kraje je zde pouhou součástí mnohem šířeji obsáhlého textu. Až na výjimky nejsou v knize prezentovány konkrétní lokality.

 • M. Košťák, M. Mazuch (2011): Putování naším pravěkem

Text i obrazový doprovod jsou napsány přístupnou formou, ale Moravskoslezskému kraji je zde věnován jen velmi omezený prostor.

 • H. Motyčková a kol. (2012): Geologické zajímavosti České republiky.

Vzhledem k zaměření průvodce na území celého státu, je prostor věnovaný Moravskoslezskému kraji poměrně malý.

 • J. Roháček a kol. (2013): Příroda Slezska

V tomto objemném multioborovém kompendiu je geologie Moravskoslezského kraje podrobně vysvětlena, avšak bez popisů konkrétních lokalit v terénu, takže tuto knihu nelze použít při praktické výuce v přírodě.

 • V. Vávra, J. Štelcl (2014): Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Tato kniha vychází z výukových internetových stránek ?Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska?, spuštěných v roce 2006 a naposledy aktualizovaných v roce 2011.  Moravskoslezskému kraji je v knize ovšem věnována pouze dílčí pozornost a text je navíc určen odborníkům, studentům geologie a ostatním zájemcům o geologii. Stejně zaměřeny jsou i citované webové stránky. Pro potřeby základních a středních škol mají oba tyto zdroje  velmi odborný charakter.

 • M. Havalínová a kol. (2014): Průvodce po vybraných geologických lokalitách moravskoslezské oblasti

Publikace zahrnuje pouze sedm lokalit a slouží vysloveně jako doplněk vysokoškolských přednášek. Pro potřeby základních a středních škol je příliš odborně napsaná.

 • Dalšími materiály jsou akreditované učebnice přírodopisu a biologie pro základní a střední školy. Zde neuvádíme přehled, protože prakticky žádná se nevěnuje Moravskoslezskému kraji!!! Jsou zaměřeny velmi obecně a zmiňují se pouze obecné jevy a mnohdy pouze na příkladech ze zahraničí.

Shrnutím uvedeného přehledu vyplývá, že dosavadní publikace a metodické materiály pro výuku EVVO v tímto tématu jsou buď příliš odborné pro potřeby základních a středních škol, nebo se k Moravskoslezskému kraji vztahují jen útržkovitě, nebo nemají charakter terénních průvodců, případně se jedná o rozprodanou neaktuální literaturu. Ani jedna z výše uvedených publikací však není vhodná pro moderní výuku EVVO! Nedostatek vhodné regionálně zaměřené geologické literatury, cílené právě na potřeby základních a středních škol a všech ostatních poskytovatelů EVVO je hlavní příčinou absence nebo jen minimálního zastoupení praktické a moderní výuky EVVO s geologickými tématy. Výuka se omezuje na práci se sbírkami nebo návštěvy muzeí, kde se ovšem žáci, studenti i vyučující mohou seznámit sice s mnohdy unikátními, ovšem jen izolovanými exponáty. Při práci pouze se vzorky nemůže výuka EVVO poskytnout cíleným skupinám ucelený pohled na geologickou minulost regionu, která je základním předpokladem pro pochopení vazeb mezi živou a neživou přírodu. Ten může zprostředkovat pouze výuka přímo v terénu.

Naše nová metodická pomůcka si klade za cíl tyto nedostatky překonat. Cílem projektu je vytvoření metodické pomůcky pro praktickou terénní výuku geologie na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji. Metodická pomůcka bude koncipována tak, aby byla využitelná každou školou v kraji, tzn., že bude vztažena výhradně ke geologické stavbě a vývoji území kraje.  Součásti projektu bude také série seminářů pro poskytovatelé EVVO na konkrétních geologických lokalitách, díky kterým se formou specializačního studia stanou poskytovatelé EVVO kompetentnější pro výuku tohoto tématu.

Jaké jsou tedy cíle projektu?

 ------Obecné cíle projektu

 • Zlepšit metodické zázemí pro výuku EVVO v tématu geologie v Moravskoslezském kraji pro poskytovatel EVVO (lektory, koordinátory a učitelé).
 • Poskytnou cílovým skupinám ucelený pohled na geologickou minulost regionu, která je základním předpokladem pro pochopení vazeb mezi živou a neživou přírodu v EVVO. 
 • Usnadnit poskytovatelé EVVO výuku geologie přímo v terénu. Tím se obohatí pohled příslušníků cílové skupiny na krajinu, která je obklopuje. Osvojení znalostí o geologické minulosti je pro pochopení hodnoty krajiny stejně důležité jako osvojení historie regionu pro pochopení identity jeho obyvatel. V tomto směru má výuka geologie nejen školách značnou environmentální úlohu a navrhovaná publikace pomůže tuto úlohu naplnit.
 • Posunout výuku EVVO v tématu geologie od teoretické roviny k praktickému poznáváni.
 • Prohloubit environmentální vzdělávání a výchovy na území Moravskoslezského kraje. Nositel projektu předpokládá zvýšený zájem poskytovatelů EVVO a potažmo příjemcům EVVO o místní přírodu a její ochranu ve vazbě na celkový systém environmentálního vzdělávání a výchovy v České republice.

------ Konkrétní cíle projektu

 

 • Přesně zjistit jak probíhá (časová dotace, témata, literatura, metodika, práce v terénu...) výuka EVVO u všech poskytovatelů EVVO v Moravskoslezském kraji. Zjistit jaké mají přesné požadavky na metodický materiál v tématu geologii, který by využili pro moderní výuku EVVO ve své organizaci.
 • Na základě výše  uvedeného bodu bude cílem vytvoření metodické pomůcky pro praktickou terénní výuku geologie použitelné pro všechny poskytovatelé EVVO na všech úrovních v Moravskoslezském kraji. Metodický materiál bude obsahovat nezbytné úvodní kapitoly o geologické stavbě a vývoji Moravskoslezského kraje a dále kapitolu o metodách výuky geologie v terénu. Jádrem pomůcky bude popis reprezentativních lokalit, vybraných tak, aby pokryly celé území kraje a zachycovaly hlavní etapy geologického vývoje. Popis lokalit, geologických jevů na nich odkrytých a fosílií a minerálů na nich nalezených bude vycházet z poznatků v literatuře a především pak z nového zhodnocení lokalit, které bude provedeno speciálně pro potřebu metodické pomůcky. Poznatky budou zpracovány formou přístupnou pro základní a střední školy a také s ohledem na doporučené učebnice geologie pro ZŠ a SŠ, s jejichž obsahem bude pomůcka korelovat v těch kapitolách, k nimž lze konkrétní příklady nalézt právě v Moravskoslezském kraji. Pomůcka tak vlastně bude regionální nástavbou na obsah doporučených učebnic, protože učebnice o geologii pojednávají v globálním, maximálně v celostátním měřítku. Text bude doprovázen názornými obrázky a aktuálními fotografiemi. Součásti metodického materiálu budou také pracovní listy v PDF, které EVVO lektoři využijí pro evalvaci příjemců EVVO daného tématu na dané lokalitě přímo v terénu. Tyto pracovní listy budou volně ke stažení na naší webové prezentaci a budou také součástí publikace na CD nosiči.
 • Metodický materiál bude distribuován v tištěné podobě pro všechny poskytovatelé EVVO v Moravskoslezském kraji. Bude však také k dispozici v PDF verzi a tím bude k dispozici také pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
 • Celkem proběhne 8 seminářů přímo v terénu určených pro poskytovatelé EVVO v Moravskoslezském kraji. Semináře budou celodenní a účastní se jí za projektový tým manažer projektu, odborní geologové a pedagog a lektor. Poskytovatelé EVVO (lektoři, koordinátoři a pedagogové.

POZVÁNKA NA PRAKTICKÉ WORKSHOPY K PROJEKTU "Regionální geologie v Moravskoslezském kraji jako nezbytná součást EVVO".
Vážené ředitelky, Vážení ředitelé, Vážení pedagogové, Vážení koordinátoři EVVO, 
naše organizace Natura Opava dokončuje tvorbu nového metodického materiáýlu pro základní a střední školy s názvem: Regionální geologie v  Moravskoslezském kraji. V rámci představení tohoto materiálu, kterou zdarma obdrží každá škola v MSK organizujeme sérií osmi workshopů pro pedagogy na vybraných geologických lokalitách v MSK. Rádi bychom Vás tedy tímto způsobem na vzdělávací akce (workshopy), kterou plně hrazeny z projektu, pozvali. Věříme, že materiál i workshopy budou v poměrně opomíjené a nezáživné výuce geologie na školách vítaným zpestřením s mnoha náměty a návody pro výuku. Viz. Program s anotací k jednotlivým dnům a přesným časovým harmonogramem, včetně návratky - rozesílané mailem. Workshopy proběhnou na vybraných geologických lokalitách v Moravskoslezském kraji. Přihlášení účastníci budu svezení na lokality autobusem. Vše pod vedením odborných průvodců a pedagogů, kteří připravují nový učební materiál pro výuku REGIONÁLNÍ GEOLOGIE v MSK, který obdrží zdarma do konce školního roku každá škola v našem kraji.
Komu jsou workshopy určeny?
Všem pedagogům zaměřeným na výuku přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a příbuzných oborů. Dále také koordinátorům EVVO případně poskytovatelům výuky EVVOV Moravskoslezském kraji. Je určen pro základní (první i druhý stupeň) a střední školy.
Co je cílem workshopů?
Cílem workshopu bude návštěva konkrétních vytipovaných geologických lokalit v MSK, k nímž jsou vytvořeny metodické materiály a pracovní listy - nová učebnice geologie pro školy. Na konkrétní lokalitě vám představíme, jak lze na tomto místě v rámci běžné výuky nebo také v rámci školních výletů vyučovat regionální geologii v širokém kontextu. Jak využívat novou učebnici. Jak lze tuto výuku podat zábavou formou avšak věcně správně. Dále jak lze na daném místě, v jakých vrstvách hledat fosílie, a jak tyto nálezy interpretovat žákům.
Kdo workshopy povede?
Workshopy povedou zkušení pedagogové a geologové. Mgr. Martin Hanáček, RNDr. Rostislav Morávek, RNDr. Milan Kubačka a Bc. Jakub Kubačka. Všichni členové Natury Opava a dlouhodobě se věnují vzdělávání v oblasti geologie pro pedagogy a žáky.
Co potřebuji sebou?
Akce je plně hrazena z projektu. V dané dny autobus nabere účastníky v danou hodinu a na daním místě - viz. příloha s programem jednotlivých výjezdů. Oběd a svačina je zajištěna! Akce není fyzický náročná, vyžaduje však terénní obuv a vhodné oblečení do přírody. Dále psací potřeby. Z každé školy je možné přihlášení maximálně 3 pedagogů. Je možnost absolvovat jakýkoliv počet workshopů. Pozor, účast je omezená kapacitou autobusu na 40 osob, proto se prosím přihlašte co nejdříve.
Jak se přihlásit?
Včasným posláním vyplněné návratky z přílohy (soubor - Program a návratka) na mailovou adresu:  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .
Jakékoliv dotazy můžeme zasílat na stejný email nebo na na telefonu: Jakub Kubačka 737 322 616.

Věříme, že přijmete naše pozvání a budeme se těšit na spolupráci.


 

1. exkurze: Geologie západní části MS kraje - vulkanismus

 • Termín akce: 13.4. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 vlaková stanice Krnov
 • Předpokládaný konec akce: 16:00  v Krnově u vlakové stanice.
 • Navštívené lokality: Venušina sopka, Uhlířský vrch, Mezina, Razová.

Exkurze zahrnuje návštěvu nejvýznamnějších lokality mladého (kvarterního) vulkanismu (Uhlířský vrch, Mezina, Razová a Venušina sopka).

 

2. exkurze: Geologie karbonu MS kraje I

 • Termín akce: 26.4. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 vlaková stanice Opava - východ.
 • Předpokládaný konec akce: 16:00  v Opavě u vlakové stanice - Opava - východ.
 • Navštívené lokality: Venušina sopka, Uhlířský vrch, Mezina

Lokality: Čermenský mlýn, Muzeum břidlice Budišov nad Budišovkou, Klokočůvek, Stará Ves u Bílovce.

Exkurze zahrnuje významné lokality karbonských sedimentů, tj. jedné z nejdůležitějších složek geologické stavby MS kraje. lokalita Čermenský mlýn představí fosilní organizmy spodnokarbonského moře, lokalita Klokočůvek vrásnění, lokalita Stará Ves tektonickou stavbu Nízkého Jeseníku.

 

3. exkurze: Geologie karbonu MS kraje II

 • Termín akce:  31.5. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 autobusová zastávka Hornické muzeum - Ludgeřovice
 • Předpokládaný konec akce: 16:00 v Ludgeřovicích.
 • Navštívené lokality: Landek úhlonosná souvrství hornoslezské pánve, Hornické muzeum

Exkurze představí spodnokarbonské sedimenty a paleontologii na jedné z nejvýznamějších paleontologických lokalit v České republice.

 

4. exkurze: Geologie západní části MS kraje - Jeseníky.

 • Termín akce: 6.6. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 vlaková stanice Krnov
 • Předpokládaný konec akce: 16:00 v Krnově u vlakové stanice.
 • Navštívené lokality: Karlov, Dubový kopec u Krnova, Suchý vrch u Vrbna p. Pradědem.

Exkurze zahrnuje lokality důležité pro geologickou stavbu a vývoj západní část MS kraje: paleontologickou lokalitu v metamorfovaných  devonských horninách (Suchý vrch), lokalitu ukazující sedimentaci spodnokarbonských drob budujících Nízký Jeseník (Dubový vrch) a paleontologickou lokalitu z doby mořské záplavy v křídovém útvaru (Karlov).

 

5. exkurze: Geologie Podbeskydí

 • Termín akce: 11.6. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 UAN - Ostrava
 • Předpokládaný konec akce: 16:00 UAN - Ostrava.
 • Navštívené lokality: Štramberk, Ostravice, Žermanice, Bystřice n. Olší  Boučkova lokalita

Exkurze provede po čtyřech významných částech geologie flyšového pásma Moravskoslezských Beskyd ? od vápencových bradel s hojnými fosíliemi (Štramberk), přes vrásovou stavbu flyše (Ostravice), vulkanismus křídového stáří (Žermanice), po mořské sedimenty s tzv. exotickými bloky (Bystřice). Poslední z lokalit velmi názorně ukazuje také vývoj říčních teras v kvartéru a meandrování současné řeky Olše.

 

6. exkurze: Neogenní opavský záliv a kvarterní zalednění MS kraje

 • Termín akce: : 18.6. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 autobusové nádraží Hlučín.
 • Předpokládaný konec akce: 16:00  autobusové nádraží Hlučín.
 • Navštívené lokality: Kobeřice - sádrovcový důl, Pískovna v Závadě.

Exkurze obsáhne nejmladší geologii MS kraje ? neogenní mořskou záplavu (tzv. opavský záliv) se vznikem evaporitů (sádrovec) a pozůstatky kvarterního pevninského zalednění v podobě sedimentů se severskými horninami (Závada)

 

7. exkurze: Opavsko a nejbližší okolí

 • Termín akce: 22.6. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 vlaková stanice Opava - východ.
 • Předpokládaný konec akce: 16:00  v Opavě u vlakové stanice - Opava - východ.
 • Navštívené lokality: Sbírka bludných balvanů Zemědělská škola v Opavě, Otická sopka, meandry řeky Hvozdnice, Slezské zemské muzeum v Opavě.

Exkurze představí nejblíže Opavě blízké geologické lokality, kde je možnost výuky geologických předmětů a EVVO.

 

8. exkurze: Ostrava centrum

 • Termín akce: 27.6. 2018
 • Místo setkání účastníků: 9:30 UAN Ostrava
 • Předpokládaný konec akce: 16:00  UAN Ostrava
 • Navštívené lokality: Kunčický bludný balvan, Meandry Odry, Ostravské muzeum, Hornicko geologická fakulta - expozice. Halda Ema.

Exkurze představí nejblíže centru Ostravy blízká místa pro výuku geologie MSK. Zároveň také největší bludný balvan v ČR (Ostrava-Kunčice).Publikace  je ke stažení zde:
 
Aktualizováno ( Středa, 16 červen 2021 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template