Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


M
Ve slovníku existuje 24 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
magdalénienVyspělá kultura z konce mladšího paleolitu, podle naleziště La Magdeleine ve Francii. Období prvobytných lovců sobů a koní před 9 až 15 tisíci lety zakládající svá sídliště v jeskyních. Technická vyspělost pravěkého lovu u nich dosáhla vrcholu. Vyráběli tvarově rozvinuté kamenné nástroje, nástroje z kostí a sobích parohů a ozdobné předměty (ryté obrazy a drobné plastiky).
 
malakologieObor zoologie zabývající se studiem měkkýšů.
 
malviceDužnatý plod s blanitými pouzdry se semeny (jádřinec).
 
meandrŘíční zákrut v rovinatém terénu.
 
měchýřekPlod podobný tobolce, vznikající jen z jednoho plodolistu, má tedy jen jeden šev, kterým puká, aby uvolnil semena.
 
Melandrium rubrum

Knotovka červená

 Knotovka červená - Melandrium rubrum

 

 
melioraceTechnické zásahy do krajiny pro obnovení, udržení nebo zvýšení úrodnosti půdy (závlahové, odvodňovací, půdoochranné apod.) Nevhodné je zejména odvodňování pramenných oblastí.
 
městský sadVznikaly v 19. století na místech zrušených městských hradeb.
 
metamorfózaProměna živočichů v době postembryonálního vývoje přes stadium larvy, popř. kukly, k dospělému jedinci.
 
mezolitStřední doba kamenná mezi paleolitem a neolitem.
 
migraceStěhování rostlin nebo živočichů na nová stanoviště.
 
Mihule potočníLamperta planeri
 
Milan KubačkaRNDr. Milan Kubačka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Palackého univerzity a po krátkém působení na Střední ekonomické škole v Opavě se plně věnoval ochraně přírody a ekologickým aktivitám především v oblasti vzdělávání a osvěty. Založil Okresní stanici mladých přírodovědců v Opavě, kterou řídil v letech 1978 - 1991. Je zakládajícím členem Českého svazu ochránců přírody v okrese Opava. V roce 1992 založil s ochránci přírody, ekology z odborných institucí a z VŠ občanské sdružení Natura Opava. Je autorem mnoha projektů, jejichž úkolem je zvyšování ekologického povědomí mezi mládeží, ale i v široké veřejnosti: píše publikace, které přibližují přírodní krásy a zajímavosti okresu Opava. Navrhl a graficky zpracoval naučné stezky na Hvozdnici nebo opavských parcích. Deset let pracuje na projektu Mezinárodního ekocentra v řecké Preveze, které využívají děti a studenti především z Opavska a Ratibořska.
 
Milan VeličkaIng. Milan Velička (1934) Pochází ze Zlínska. Po absolvování studia zahradní architektury  VŠ zemědělské v Lednici získal postgraduálním studiem na lesnické fakultě v Brně specializaci na dendrologii a ochranu přírodu. Jeho život je spojen s novodobou historií Arboreta v Novém Dvoře. Vedl zde úpravy ploch se sbírkami dřevin, modernizoval herbář a řídil výzkum exot i našich dřevin. Jako dlouholetý jednatel botanické spol. v Opavě připravoval přednášky a exkurze. Autor 50 studií, řady populárních článků. Jako soudní znalec zpracoval přes 70 dendrologických posudků.
 
Miloš KačírekMgr. Miloš Kačírek (1935 - 2005) Po absolvování vysoké školy pedagogické v Olomouci působí od roku 1958 v Opavě, kde založil Lidovou školu umění (1963), výtvarnou skupinu X (1967), vynalezl grafickou techniku papírorytu (1970). Inspirací jeho tvorby je přírodaa přirozená krása polního kvítí a stromů. Organizuje plenéry, ilustruje knihy pro děti, svá díla vystavuje doma i v zahraničí. Je autorem portrétů svých přátel. Přírodními motivy ilustruje kroniku svého rodného Tasova. Kromě mnoha úznání obdržel i cenu Petra Bezruče (1999) za výtvarnou, pedagogickou a veřejně prospěšnou práci pro město Opava.
 
miméze1. ochranné zbarvení, tvar těla nebo jeho částí, popř. i chování některých živočichů (nesytka sršňová), kteří tak napodobují jedovaté nebo jinak nebezpečné živočichy (batesovská miméze). 2. výstražné zbarvení, tvar těla nebo chování jedovatých, nepoživatelných živočichů (sršeň) - varují před otravou nebo žahnutím (müllerovská miméze).
 
mimikrya) ochranná (krycí), kdy organismus napodobuje zbarvením nebo tvarem okolní prostředí, a tak uniká pozornosti, b) mimikry aposematické (výstražné), nápadně odstrašující zbarvení nebo utváření živočichů.
 
mindelDruhá doba ledová v Alpách (název podle alpské řeky Mindel).
 
Miroslav FrankIng. Miroslav Frank, CSc.(1945) Vystudoval VŠ zemědělskou v Českých Budějovicích. Jeho vědecké začátky jsou spojeny s pracovištěm  ústředního kontrolního  a zkušebního ústavu zemědělského v Opavě a experimenty s polními plodinami. Od roku 1976 působí v Arboretu v Novém Dvoře. Nejdříve spravoval skleníkové expozice,od roku 1985, po Františku Krkavcovi, vede Arboretum. Obohacuje jeho herbář o položky ze zahraničních studijních cest. Publikuje v odborných i populárně vědeckých časopisech. Z mnoha výstav jsou známé jeho bonsaje. V roce 2000 připravil dosud jedinou výstavu o památných stromech v okrese Opava. Veškerou energii věnuje současné rekonstrukci skleníků v Arboretu.
 
mokřadyVětšinou nízko položené oblasti periodicky nebo trvale zamokřené sladkou nebo slanou vodou (mokré louky, rašeliniště, inundační části řek, apod.) Mají největší čistou primární produkci ze všech biomů (až o třetinu vyšší než tropický deštný prales), největší obsah uhlíku /uložený v detritu) a velkou trvalou biomasu (zejména podzemní orgány rostlin).
 
Mokrýš střídavolistý

Chrysosplendium alternifoli

 Mokrýš střídavolistý - Chrysosplendium alternifoli

 

 
morénaGeomorfologický útvar vzniklý nahromaděním zlomků hornin a minerálů( sedimentů), přemístěných ledovcem, rozlišujeme m. čelní (před čelem ledovce), morénu bazální (pod ledovcem).
 
myceliumShluk vzájemně propojených vláken hub, podhoubí.
 
mykorrhizaNezbytné symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin. U endotrofní m. obalují hyfy hub povrch primárních kořenů, čímž mnohonásobně zvětšují aktivní povrch savých kořenů (zvyšuje se příjem vody a minerálních látek). U endotrofní m. pronikají hyfy hub do kořenových buněk, odkud čerpají produkty fotosyntézy.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template