Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní památka Heraltický potok

 

  15_heralticky_20090521_1098360364   

 

Mokřady mají v krajině své nezastupitelné místo. Meliorací, narovnáváním vodních toků a ničením pobřežních porostů jsme se připravili o vzácné biotopy mnoha zajímavých, mnohdy již silně ohrožených, rostlinných a živočišných druhů.

Motivem ochrany území s meandrujícím Heraltickým potokem je právě záchrana podmáčených a zaplavovaných luk a na ně navazujících mokřadů.

V roce 1971 byla v íránském městě Ramsaru sjednána ?Ramsarská úmluva?, kterou dosud podepsalo 138 smluvních stran. Ty se zavázaly, že budou chránit mokřady, jako určitý typ biotopů, a to především jako biotopy vodního ptactva. Prostřednictvím úmluvy je zajišťována celosvětová ochrana všech typů mokřadů. ?Seznam mokřadů mezinárodního významu? má v současné době 1 369 lokalit o celkové rozloze 119,6 mil. hektarů. Šumavská rašeliniště byla prvním českým územím na seznamu.

Tato přírodní památka sice není v seznamu, to jí však neubírá na důležitosti v přírodě okresu Opava.

Do chráněného území můžete nahlédnout ze silnice vedoucí z Opavy směrem na Krnov. V západní části obce Neplachovice-Zadky po levé straně je vidět poměrně velké území zarostlé rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Mezi dřevinami jsou vrba křehká, bílá, popelavá a jíva, které nahrazují původní střemchovou jaseninu. Pokud se z tohoto místa rozhodnete vstoupit do porostu, počítejte s tím, že se budete prodírat rákosím, kopřivami, překonávat staré porosty vrbin opletených chmelem otáčivým a lilkem potměchutěm. Jarní aspekt, ve kterém vyniká orsej jarní, křivatec žlutý a dymnivka dutá, je pohodlnější vnímat v západní části rezervace kolem toku Heraltického potoka.

Mezi významné byliny typické pro mokřady patří ostřice ostrá, tužebník jilmový, zblochan vodní nebo třeba ptačinec bahenní.

Podmínky v rezervaci jsou velmi vhodné pro rozmnožování obojživelníků v malých tůňkách. Využívají je čolek velký i obecný, ale i rosnička zelená. Obyvateli vlhkých luk s hustým porostem jsou ještěrky živorodé. V tůňkách loví pulce užovka obojková.

Klidných prostor v rákosinách využívá pro hnízdění několik párů motáků pochopů, kteří jsou uvedeni v Červených seznamech ohrožených druhů, vydávaných IUCN(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Žijí zde čtyři druhy rákosníků, strnad rákosní, cvrčilka říční a zelená a byl pozorován i hýl rudý.

Tento biotop vyhovuje i drobným savcům, jako je rejsec černý, myška drobná, hraboš mokřadní nebo hrabošík podzemní.

Hydrologický režim a tím i biologická rovnováha byla příznivě ovlivněna náspem pro silnici. Byla tak oddělena orná půda, jejíž hnojení ohrožovalo rezervaci eutrofizací.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template