Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Dařanec

 

  5_daranec_20090520_2021678015   

 

Na málo propustných kyselých jílovitých půdách chráněného území Dařanec se rozkládá porost typický pro přirozené lesní porosty Opavské pahorkatiny. Přístup k rezervaci je ze silnice vedoucí z obce Vřesina do Píště, odkud se dá odbočit vpravo na zpevněnou vozovku, která protíná rezervaci severovýchodním směrem k myslivně Hubert. Uprostřed rezervace na křižovatce lesních cest zaujme návštěvníka mohutný, vykotlaný a zevnitř vypálený dub letní, u kterého je menší bludný balvan s vytesaným nápisem ?Mechtilger Eiche?. Stáří dubu se odhaduje na 500 let. Stáří bludného balvanu ze severské žuly se určuje nesnadno, přibližně však víme, že se na Hlučínsko dostal díky sálskému ledovci před asi 250 tisíci lety. Kromě dubů roste v lese kvalitní habr obecný, méně častá je lípa srdčitá, zato hojnější je bříza pýřitá. Keřové patro tvoří líska obecná, krušina olšová, na okrajích roste střemcha obecná a hloh obecný. V bylinném porostu převažuje ostřice třeslicovitá. Na vlhčích místech polonských dubohabřin nás potěší bohatý jarní aspekt, ve kterém převažuje sasanka hajní, ptačinec hajní, plicník tmavý. Ve fragmentech karpatských dubohabřin jsou porosty ostřice chlupaté s pryšcem mandloňovitým.

Při průzkumu mechorostů v roce 1992 bylo v rezervaci zjištěno 28 druhů, vesměs běžné druhy mechů a játrovek. Jsou to např. baňatka obecná, dvouhroteček různotvarý, bezvláska vlnkatá a další. Mnohé z nich vázané na borku starých a hnijících kmenů, jako rokyt cypřišovitý, dvouhrotec chlumní a prstenatec plazivý. Roste tu i vzácná játrovka kovanec plochý.

Z hmyzu je třeba zmínit teplomilného tesaříka Pedostrangalia revestita na zatím jediné lokalitě ve Slezsku. Obojživelníci a plazi, kteří jsou ohroženi všichni bez výjimky, zde žijí v pestrém zastoupení. Patří k nim skokan hnědý, ropucha obecná, rosnička obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková a zmije obecná.

Ornitofauna je v rezervaci velmi bohatá. Vedle spoustydruhů pěvců zde hnízdí zvláště chráněné druhy datel černý, strakapoud prostřední, lejsek šedý a žluva hajní. Pro ptáky, kteří hnízdí v dutinách, jsou vyvěšovány hnízdní budky.

Ze savců si zaslouží pozornost vedle kuny lesní, plšíka lískového především veverka obecná.

Místy byl nevhodně vysazen dub červený původem zeSeverní Ameriky, kde je rod dub zastoupen větším bohatstvím forem než v Evropě. Proč je tomu tak, nám vysvětluje stěhování ledovce v dobách ledových a meziledových v pleistocénu. V Severní Americe, stejně jako v Evropě, se rostliny pokoušely uniknout do jižnějších oblastí. Když se oteplilo, vracely se zpět. V Evropě tomuto pohybu bránily Alpy, v Severní Americe putovaly na jih podél Kordiller.Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template