Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1

 

   3_cerny_les_1_20090520_1274326471  

 

Chráněná území Černý les 1 a Černý les 2 jsou si velmi podobné cílem ochrany. V obou případech se jedná o acidofilní bučiny pralesního charakteru, které zde rostou při dolní hranici svého rozšíření v ČR. Smíšený porost s převládajícím bukem lesním roste na několik metrů mocných vrstvách spraší, kterými je pokryta Slezská nížina. Obě lokality leží jižně od obce Šilheřovice a je možno se k nim dostat z asfaltové silnice, která vede od zámku do Koblova stejnojmenným lesem. Černý les 2 je polohově obci Šilheřovice blíže. Nejlepším vstupem se zdá být zarostlá lesní cesta odbočující u bažantnice doprava.

Stromové patro tvoří mohutné buky lesní 100 až 150 let staré, habr obecný, dub letní, bříza bělokorá, javor klen a modřín opadavý, zato bylinné patro je druhově velmi chudé. V podrostu převládá ostřice třeslicovitá, doplněná papratkou samičí, kapradí samcem, šťavelem kyselým nebo třeba věsénkou nachovou. Všude je běžná netýkavka malokvětá.

Kdo očekává, že se octne v pralese, bude trochu zklamán. Les je téměř bez keřového porostu, takže odpadne prolézání tajemnými zákoutími, ve kterým může číhat divoká šelma. Tady žije jen kuna skalní z čeledi lasicovitých a liška obecná z čeledi psovitých, a ty o setkání s člověkem nestojí. Bohatá je fauna netopýrů. Při chiropterologickém průzkumu v roce 1994 bylo zde odchyceno 10 druhů, např. netopýr rezavý, černý, parkový, velký. Zajímavý je také výskyt netopýra
Brandtova a silně ohroženého netopýra stromového. Krtek obecný, ježek východní, myšice lesní a temnopásá, stejně jako rejsek obecný, norník rudý a hraboš mokřadní jsou zde rozšířeni, tak jako na jiných příhodných lokalitách v okrese Opava.

Doupné stromy obsazují ptáci hnízdící v dutinách. Ze šplhavců je to datel černý, strakapoud velký, žluna šedá i zelená. Z pěvců pak lejsek bělokrký, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, špaček obecný, sýkora koňadra i modřinka a sýkora lužní. Dutiny obsazuje sova puštík obecný a holub doupňák. Červenka obecná, budníček lesní a menší si staví hnízda na zemi, pěnice černohlavá, dlask tlustozobý spolu s pěnkavou obecnou zase na větvích dřevin. V blízkosti rezervace hnízdí čáp černý a jestřáb lesní. Zajímavý je i záznam hnízdění hýla rudého.

Tůňky jsou biotopem čolka velkého a obecného. Žije zde i skokan štíhlý a hnědý a užovka obojková



Aktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template