Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Chráněná území Opavska
Kategorie chráněných území
Slovo úvodem
Geologie pleistocénu na území okresu
Přírodní park Moravice
Národní přírodní rezervace Kaluža
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 1
Přírodní rezervace Černý les u Šilheřovic 2
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Nové Těchanovice
Přírodní rezervace Valach
Přírodní rezervace Hněvošický háj
Přírodní rezervace Hořina
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Štěpán
Přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku
Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
Přírodní památka Černý důl
Přírodní památka Heraltický potok
Přírodní památka Hranečník
Přírodní památka Hůrky
Přírodní památka Otická sopka
Přírodní památka Úvalenské louky
Přírodní památka V Kalužích
Naučná stezka Hvozdnice
Naučná stezka Hanuše
Naučná stezka Moravice
Naučná stezka Mariánské louky
Ohrožené a vzácné rostliny
Invazní druhy
Slovníček cizích výrazů
Rejstřík živočichů a rostlin
Publikace ke stažení v pdf

Geologie pleistocénu na území okresu

Ve čtvrtohorách v období pleistocénu proběhly v utváření opavské krajiny, stejně jako v celé severní části evropského kontinentu, změny, které vedly ke geomorfologickému vymodelování krajiny. Jejich příčinou byl mohutný skandinávský ledovec, který se v průběhu tisíciletí několikrát posunul k jihu.

Ledová bariéra uhlazovala vrcholy kopců, brázdila svahy, přehrazovala vodní toky a vytvářela jezera, drtila skály a zvolna je unášela s sebou. Hrnula před sebou morénu, ve které dnes nacházíme materiál (souvky, eratika), mající původ daleko na severu (v Pobaltí i Skandinávii).

Počet chladných období je již přes sto let předmětem odborných diskusí. Nejdříve to byla jedna doba ledová, potom se přešlo k pojetí čtyř glaciálů, ale existují i teorie, které obhajují dokonce více než 30 chladných dob v období pleistocénu. Stejně tak i o příčinách změn klimatu, kdy v glaciálech dosahovaly průměrné teploty ve střední Evropě jen okolo 0°Cnebo i méně a v interglaciálech dokonce až 10-15°C (současná průměrná roční teplota je 8-9°C), se vedou spory. Nejčastějším vysvětlením bývají změny pozice Země při jejím pohybu kolem Slunce a proměnlivá aktivita slunečního záření. Změny klimatu měly vliv na charakter sedimentů a na změny ekosystémů. Kromě ledovcových uloženin - morén patří mezi důležité horniny vzniklé ve čtvrtohorách i vodní naplaveniny - fluviální sedimenty a glacilakustrinní písky.

Ze sedimentů jsou důležité zejména spraše (cihlářské žlutky), které sem, na návětrné svahy, navál severák jako prachová zrna, uvolněná z mrazem rozpraskaných horských čel.Spraš je bohatá na živiny a stala se základem nejúrodnějších půd (černozemí). Proto také nejstarší neolitické zemědělské osady vznikaly právě na sprašových půdách.

V předpolí severského ledovce se v šíři 200-300 km rozkládala tři vegetační pásma - tundra, step a tajga. Mnohé druhy rostlin a živočichů byly vytlačovány na jih a v dobách oteplení se zase vracely zpět.V tundře, která se přimykala k čelu ledovce, rostla např. vrba bylinná. Dosud ji můžeme vidět na vrcholu Pradědu v Jeseníkách. Zato v interglaciálu u nás hojná teplomilná kotvice plovoucí roste v okrese již jen v rybníku Štěpán.

migrace současných populací středoevropských druhů ptáků, např. čápů bílých do Afriky, probíhají přes Gibraltar na západě a Bospor na východě. Příčina může být v pleistocenním rozdělení areálu na dvě izolované části.

Základní reliéf krajiny severně od Opavy vymodeloval salský a elsterský ledovec. Jim vděčíme za eratika, která pocházejí z Älandských ostrovů v Baltském moři a ne ze Švédska, jak se tradovalo. Jeden z největších bludných balvanů o hmotnosti 117 q z pískovny na Palhanci byl dne 25.7.1958 umístěn v Křížkovského sadech v Opavě. Zasloužila se o to opavská pobočka Čs. zeměpisné společnosti a Slezského muzea v Opavě. Především olomoucký rodák, geograf a geomorfolog Ladislav Zapletal, který působil v Opavě v letech 1955-1960. Tvář dnešní krajiny poznamenala intenzivní zemědělská činnostAktualizováno ( Neděle, 22 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template