Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Vodní právo

Vodní právo v našich zemích bylo zásadně ovlivněno Římským vodní právem. Již v dávných dobách bylo třeba řešit užívání vod, které se omezovalo na uspokojování fyzických potřeb, zavlažování a užívání vod k plavbě.Svědčí o tom Vladislavské zřízení z roku 1500. V článku 552 bylo stanoveno, že splavné řeky stejně jako silnice jsou podle starodávného obyčeje statkem obecným. Tato zásada byla obsažena v Obnoveném zřízení zemském Ferdinanda II. z 10. května 1627.Vodní právo v rakouských zemích: Pro rozvíjející se obchod a dopravu byla stále důležitější nosná síla vod, potřebná pro přepravu zboží. Síla vody se začala využívat i ve mlýnech. To vše si vyžadovalo nový přístup k vodnímu právu. Od 16. stol. začal hájit svobodu plavby zvláštní říční proud v Praze Podskalí. Rakouský všeobecný občanský zákoník rozlišoval statek státní od statku soukromého. Byly rozeznávány vody veřejné a vody soukromé.Od roku 1850 platilo, že vodní právo není pouze soukromoprávní povahy, ale patří do oboru veřejného práva užívání splavných toků. Pamatuje se také na družstevní podnikání, vznikají vodní družstva pro odvodňování i závlahy zemědělských pozemků. Vodní právo v zemi České, Moravské a Slezské bylo upraveno českým zákonem zemským č. 71/1870 čes. z. z., o tom, kterak lze vody užívati, ji svozovati a ji brániti, moravským zákonem zemským č. 65/1870 mor. z. z., respektive slezským zákonem zemským č. 51/1870 slez. z. z., o používání provádění vod a obraně proti nim. Tyto zákony platily až do roku 1942. Platnost českého zemského zákona byla rozšířena na celé území Čech a Moravy včetně bývalého Slezska a zákon poté platil až do roku 1955.Vodní právo v období Československé republiky do dnešní doby: Po roce 1945 u nás započala zásadní přestavba celého právního řádu a vodní hospodářství se nakonec  stalo součástí znárodněného hospodářství. Byl vypracován státní vodohospodářský plán v letech 1949 až 1954. V roce 1955, tedy po 85 letech platnosti rakouského vodního zákona v českých krajích, nastala zásadní zněna v našem vodním právu vydáním zákona č. 11/1955 Sb.,o vodním hospodářství. Odstranil se právní dualismusv českých krajích a na Slovensku. Bylo zavedeno centrálníplánování a jednotný režim hospodaření pro všechnyvody. Rostoucí spotřeba povrchové a podzemní vodysi vynutily novou zákonnou úpravu, zákon č. 138/1973Sb., o vodách (vodní zákon), který byl doplněn pozdějšímzákonem o státní správě ve vodním hospodářství. Tytozákony sloužily dalších 25 let. Společensko-ekonomické

změny po roce 1989 si vynutily novou právní úpravu. Nová úloha státu byla promítnuta s přihlédnutím k novému soukromému vlastnictví a tržním vztahům v zákoně č. 254/2001 Sb. Náš vodní zákon byl harmonizován s právem EU. Novelizací zákona č. 20/2004 Sb. byla zajištěna slučitelnost naší vodoprávní legislativy s přepisy Evropské unie.

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template