Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

Rejstřík

REJSTŘÍK VYOBRAZENÝCH HUB A ROSTLIN


blatouch bahenní Caltha palustris 65
ďáblík bahenní Calla palustris 71
devětsil lékařský Petasites hybridus 40
dymnivka dutá Corydalis bulbosa 41
hluchavka nachová Lamium purpureum 18
hvězdnatec čemeřicový Hacquetia epipactis 68
hvězdoš Callitriche sp. 45
kosatec sibiřský Iris sibirica 8
kosatec žlutý Iris pseudacorus 7
kotvice plovoucí Trapa natans 49
kyprej vrbice Lythrum salicaria 39
lakušník vodní Batrachium aquatile 21
lakušník vzplývavý Batrachium fluitans 32
leknín bílý Nymphaea alba 31
lilek potměchuť Solanum dulcamara 21
mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium 40
nepukalka plovoucí Salvinia natans 49
netýkavka žláznatá Impatiens glandulifera 18
obrněnka Gonyaulax tamarensis 13
orobinec úzkolistý Typha angustifolia 7
orsej jarní Ficaria verna 68
pcháč zelinný Cirsium oleraceum 39
pomněnka bahenní Myosotis palustris 69
prustka Hippuris vulgaris 33
prvosenka vyšší Primula elatior 41
přeslička Equisetum sp. 9
rákos obecný Phragmites australis 24
rdesno obojživelné Polygonum amphibium 45
rdest vzplývavý Potamogeton natans 47
řeřišnice hořká Cardamine amara 8
řezan pilolistý Stratiotes aloides 9
sasanka hajní Anemone nemorosa 68
sítina rozkladitá Juncus effusus 63
stolístek klasnatý Myriophyllum spicatum 47
stulík žlutý Nuphar lutea 36
šafrán Heuffelův Crocus heuffelianus 27
šípatka širolistá Sagittaria latifolia 29
třapatka dřípatá Rudbeckia laciniata 63
ucho Jidášovo Auricularia auricula-judae 35
vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 39
vrba jíva Salix caprea 63
vrba křehká Salix fragilis21
vrbina obecná Lysimachia vulgaris 65
zelená řasa Chlamydomonas 13
zevar vzpřímený Sparganium erectum 33
žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica 23
žebratka bahenní Hottonia palustris 22


REJSTŘÍK VYOBRAZENÝCH ŽIVOČICHŮ


amur bílý Ctenopharyngodon idella 75
bahenka živorodá Viviparus contectus 45
bekasina otavní Gallinago gallinago 38
beruška vodní Asellus aquaticus 12
bělopásek topolový Limenitis populi 26
blešivec obecný Gammarus fossarum 13, 57
bobr evropský Castor fiber 37
bodule obecná Ilyocoris cimicoides 12
bruslařka obecná Gerris lacustris 12
břehouš černoocasý Limosa limosa 38
břehule říční Riparia riparia 67
bukáček malý Ixobrychus minutus 48
candát obecný Sander lucioperca 75
cejn velký Abramis brama 13
cvrčilka říční Locustella fluviatilis 25

cvrčilka zelená Locustella naevia 25
čáp bílý Ciconia ciconia 53
čáp černý Ciconia nigra 53
čejka chocholatá Vanellus vanellus 31
čírka obecná Anas crecca 49
čolek obecný Triturus vulgaris 61
čolek horský Triturus alpestris 61
hraboš mokřadní Microtus agrestis 27
hrotnatka štíhlá Daphnia hyalina 12
hryzec vodní Arvicola terrestris 27
husa běločelá Anser albifrons 29
chrobák lesní Anoplotrupes stercorosus 69
chrostík Potamophylax sp. 13, 57, 67
chřástal kropenatý Porzana porzana 38
chřástal polní Crex crex 38
chřástal vodní Rallus aquaticus 38
jantarka obecná Succinea paris 44
jehlanka válcovitá Ranatra linearis 12
jelec tloušť Leuciscus cephalus 51
jepice Ephemera danica 13, 57
kachna divoká Anas platyrhynchos 29, 35
kapr obecný lysec Cyprinus carpio 75
kapr obecný šupináč Cyprinus carpio 75
kapr obecný zlatá forma Cyprinus carpio 75
karas obecný Carassius carassius 12, 43
klešťanka Cymatia coleoptrata 12
klešťanka Corixa sp. 12
komár pisklavý Culex pipiens 35
kormorán velký Phalacrocorax carbo 42
konipas luční Motacilla flava 31
křižák 45
kulík říční Charadrius dubius 46
kuňka žlutobřichá Bombina variegata 12, 23
kvakoš noční Nycticorax nycticorax 48
labuť velká Cygnus olor 28
ledňáček říční Alcedo atthis 13, 58
lín obecný Tinca tinca 75
lipan podhorní Thymallus thymallus 13
lyska černá Fulica atra 29
lžíčák pestrý Anas clypeata 49
makovka vodní Podura aquatica 12
mandelinka nádherná Fastuolina fastuosa 57
medúzka sladkovodní Craspedacusta sowerbyi 47
měňavka velká Amoeba proteus 12
mihule potoční Lampetra planeri 27
mlok skvrnitý Salamandra salamandra 65
mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus 63
modrásek bahenní Maculinea nausithous 44
motýlice lesklá Calopteryx splendens 37, 57
motýlice obecná Agrion virgo 12, 36
moudiváček lužní Remiz pendulinus 63
mrchožrout znamenaný Oiceoptoma thoracica 41
myška drobná Micromys minutus 24
netopýr vodní Myotis daubentonii 62
nezmar hnědý Hydra oligactis 12
nezmar zelený Hydra viridissima 12
okoun říční Perca fluviatilis 12, 59
okružák ploský Planorbarius corneus 12, 45
ondatra pižmová Ondatra zibethicus 21
pakomár kouřový Chironomus plumosus 12, 35
parma obecná Barbus barbus 13
perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus 59
pěnodějka krvavá Cercopis vulnerata 57
perlorodka říční Margaritana margaritifera 13

pijavka koňská Haemopis sanguisuga 12
pisík obecný Actitis hypoleucos 38
piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis 39
plšík lískový Muscardinus avellanarius 27
ploštěnka černá Polycelis nigra 12
ploštěnka potoční Dugesia gonocephala 13
plotice obecná Rutilus rutilus 75
plovatka bahenní Lymnaea stagnalis 12, 45
moták pochop Circus aeruginosus 71
polák chocholačka Aythya fuligula 49
polák malý Aythya nyroca 49
polák velký Aythya ferina 49
pošvatka rybářice Perla burmeisteriana 13
potápka černokrká Podiceps nigricollis 48
potápka malá Tachybaptus ruficollis 49
potápka roháč Podiceps cristatus 49
potápka rudokrká Podiceps grisegena 49
potápník vroubený Dytiscus marginalis 12, 57
potkan obecný Rattus norvegicus 27
pstruh duhový Oncorhynchus mykiss 59
pstruh obecný potoční Salmo trutta morpha fario 13, 59
racek bělohlavý Larus cachinnans 43
racek bouřní Larus canus 43, 46
racek chechtavý Larus ridibundus 43
rak říční Astacus astacus 13, 52
rak pruhovaný Orconectes limosus 53
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus 25
rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus 25
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus 25
rákosník zpěvný Acrocephalus palustris 25
rejsec vodní Neomys fodiens 27
ropucha obecná Bufo bufo 67
ropucha zelená Bufo viridis 31
rosnička zelená Hyla arborea 33
rybák obecný Sterna hirundo 43
rýhonosec štíhlý Lixus paraplecticus 57, 69
skokan hnědý Rana temporaria 41
skokan krátkonohý Rana lessonae 61
skokan skřehotavý Rana ridibunda 12, 37
skorec vodní Cinclus cinclus 13, 58
slávička mnohotvárná Dreissena polymorpha 47
slípka zelenonohá Gallinula chloropus 36
slunka obecná Leucaspius delineatus 59
splešťule blátivá Nepa cinerea 12
sršeň obecná Vespa crabro 21
strnad rákosní Emberiza schoeniclus 24
sumec obecný Silurus glanis 75
škeble rybničná Anodonta cygnea 47
škeblovka zobcovitá Lynceus brachyurus 12
štika obecná Esox lucius 51
štítonoš zelený Cassida viridis 57
terčovník vroubený Planorbis planorbis 45
tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix 43
trepka velká Paramecium caudatum 12
uchatka toulavá Radix perena 45
užovka obojková Natrix natrix 36
vážka ploská Libelulla depressa 12, 57
velevrub malířský Unio pictorum 13, 47
vodomil černý Hydrous piceus 12
vodouš rudonohý Tringa totanus 38
volavka popelavá Ardea cinerea 43
vydra říční Lutra lutra 62
znakoplavka obecná Notonecta glauca 12Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template