Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
Publikace Naučná stezka Hvozdnice
1. Slovo úvodem
2. Co to je voda ?
3. Vodní právo
4. Mytologie vody a řek
5. Velký vodní cyklus
6. Malý vodní cyklus
7. Minimum znalostí o vodních ekosystémech
8. Živočichové stojatých vod
9. Živočichové tekoucích vod
10. Charakteristika povodí Odry
11. Povodně
12. Znečišťování a čištění vody
13. Vybrané vodní stavby na Opavsku
14. Minerální vody v okrese Opava
15. Mapa okresu Opava
16. Řeka Opava
17. Tůně a slepá ramena řeky Opavy
18. Heraltický potok
19. Potok Hořina
20. Stříbrné jezero
21. Kateřinský potok
22. Raduňské mokřady
23. Potok v zemědělské krajině u Hanůvky
24. Koutské tůně
26. Potok Ohrozima
27. Benešovské rybníky
28. Poštovní rybník
29. Hlučínská štěrkovna
30. Rybník Štěpán a Děhylovský potok
31. Řeka Moravice
32. Vodní nádrž Kružberk
33. Potok Meleček
34. Řeka Hvozdnice
35. Slavkovský lužní les
36. Odra
37. Budišovka
38. Bělská studánka
39. Potok v Hněvošickém háji
40. Další zajímavé vodní prvky na Opavsku
41. Rejstřík
42. Slovníček pojmů
43. Fotografie některých ryb
44. Prameny
45. Publilkace ke stažení v pdf

 

 

Rybník Štěpán a Děhylovský potok 

 

 25_stepan_20090803_1375750402

 

Rybník Štěpán a Děhylovský potok patří mezi nejhodnotnější přírodovědné lokality v okrese Opava a jsou zařazeny do soustavy chráněných území Natura 2000, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečení ochrany těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné, či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva hlavní předpisy EU na ochrany přírody: směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tzv.Směrnice o stanovištích a směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků tzv. Směrnice o ptácích. Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy NATURA 2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO, v originále Special Protection Areas - SPA, a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality - EVL, v originále Sites of Community. Rybník Štěpán a Děhylovský potok leží výhradně na kvartérních sedimentech (hlíny, štěrky) nivy Opavy v celku Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 215-260 m n.m. Rybník je průtočný, napájený drobnou vodotečí pramenící v blízkém lese. Děhylovský potok má bahnité dno, je pomalu tekoucí a je hluboký do 0,8 m. Je zarostlý submerzní vegetací a rákosem. Na hrázích mělkého rybníka ve vodních a mokřadních biotopech a v jeho blízkém okolí se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi rostlinami je to např. nepukalka plovoucí nebo kotvice plovoucí, k zvláště chráněným živočichům patří např. piskoř pruhovaný, který žije v bahnitých nánosech na dně potoka či rybníka nebo kuňka ohnivá. Co se týče rostlin, pak je nutné uvést porosty tvrdého luhu, rákosiny, vrbiny a mokřadní olšiny. Management na rybníku Štěpán se řídí plánem péče o přírodní rezervaci Štěpán. Od roku 2003 je na rybníce obnoveno rybářské hospodaření. Rybáři musí dodržovat podmínky extenzivního způsobu hospodaření a obsádku stanovenou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Pro ornitology je rybník Štěpán doslova rájem. Můžou zde pozorovat ptáky jak na tahu, tak při hnízdění.Mezi druhy, které zde můžeme spatřit, patří: polák velký, polák chocholačka, polák malý, lžíčák pestrý, čírka obecná, potápka malá, potápka roháč, potápka rudokrká.

 

 

 Aktualizováno ( Sobota, 21 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template