Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Příroda Hlučínska

Území opavského okresu patří do provincie Česká vysočina, rozčleněné do několika geomorfologických jednotek. Severní, plošně nevelký region, Opavská pahorkatina, patřící do oblasti Slezská nížina, se táhne v širokém pruhu od Ostravy k Opavě a odtud úzkým pruhem až ke Krnovu. Má dvě části, na jihu je tvořena Poopavskou nížinou, severní část pokrývá Hlučínská pahorkatina, která vznikla v důsledku glaciálních vlivů.
Na tomto území se nacházejí následující chráněná uzemí.

Přírodní rezervace Hněvošický háj (vyhlášena v roce 1969)
Chráněné území, které se nachází asi 1 km západně od Hněvošic, bylo vyhlášeno z důvodu uchování významného území, výskytu rostlin, například zapalice žluťuchovité (Isopyrum thalictroides) a hvězdnatce čemeřicového (Hacquetia epipactis). Tyto rostliny, patřící do karpatské květeny, zde dosahují severozápadní hranici svého rozšíření. V bylinném patře je hojná ostřice chlupatá, sasanka hajní, mokrýš střídavolistý a prvosenka vyšší.
Dobohabrový les s příměsí břízy, místy i buku a lípy, má bohaté keřové patro. Tvoří ho líska obecná, střemcha hroznovitá, krušina olšová.

Přírodní rezervace Dařanec (vyhlášena v roce 1969)
Nachází se v lesním komplexu vpravo do silnice Vřesina - Píšť, asi 4 km jižně od Píště v okrese Opava.
Důvodem ochrany je uchování typického habrodubového porostu přirozené lesní skladby Slezské nížiny. Nestejnověký les roste na glaciofluviálních sedimentech Ostravské pánve. Jsou v něm zastoupeny dub, habr, lípa, bříza, ojediněle smrk. v keřovém patře je hojná líska obecná, jeřáb ptačí, krušina olšová, hloh ostrotrnný a lýkovec jedovatý.
Při průzkumu mechorostů v roce 1992 (Duda) bylo v rezervaci zjištěno 28 druhů mechů a játrovek.
Uprostřed rezervace na křižovatce lesních cest, zaujme návštěvníka mohutný, vykotlaný a zevnitř vypálený dub letní, u kterého je menší bludný balvan s vytesaným nápisem "Mechtilger Eiche". Stáří dubu se odhaduje na 500 let.

Přírodní rezervace Černý les I - II (vyhlášné v roce 1970)
Dva samostatné lesní celky chráněných území v komplexu lesů najdeme asi 3 km od Šilhéřovic. Vlhká bučina s dubem letním reprezentuje přirozené lesy Oderské nížiny.
V prvé části jde o přestárlý, jen málo zmlazující porost. Ve druhé části, zvané komora, naopak porost bohatě zmlazuje a má pralesovitý charakter.

Přírodní rezervace Štěpán (vyhlášena v roce 1994)
Chráněné území je poslední vodní plochou podél železniční tratě z Opavy do Ostravy, bývalé jilešovsko - děhylovské soustavě rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem od Jilešovic. V současnosti však vodu do rybníka obstarává jen potůček na jihozápadní straně. Po ukončení chovu ryb se už nevypouští, zanáší se a hladina postupně ustupuje. Nyní tvoří pouze necelou polovinu původní plochy.
Vedle vodní plochy jsou přírodovědně hodnotné přilehlé luhy s olšinami, ve kterých se nachází jedinečná asociace vodní a mokřadní flóry. V květeně zaujme kosatec žlutý, leknín bělostný, stulík žlutý nebo žabník trávovitý. Na hladině rybníka se vznášejí kriticky ohrožená kapradina nepukalka plovoucí (Salvinia natans) a kotvice plovoucí (Trapanatanis natans), která vytváří  na hladině dekorativní růžice listů s kosočtverečnou čepelí. Jejich řapíky jsou nafouklé a slouží jako plováky. Staré, prázdné plody (oříšky), velké 2 - 3 cm, s trny do čtyř stran, jsou vyplavovány na mělčinu.
Vodní plochy a mokřady, které tvoří rozsáhlé porosty rákosin a ostřic, s přilehlými mokrými loukami, hostí pestré ptačí a hmyzí společenstvo. Například zde bylo pozorováno na 160 druhů ptáků,  z toho 86 hnízdících.

Přírodní památka Hranečník (vyhlášena 1990)
Vyhlášením  této přírodní památky nedaleko Píště  se podařilo chránit celý biotop, to znamená porostu borovice lesní a hnízdiště volavky popelavé. V roce 1965 zde hnízdily dva páry, v roce 1990 už 134 páry.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template