Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

V roce 1956 bylo naplněno více než půlstoletí trvající úsilí Svazu čs. spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, když vyšel Zákon o ochraně přírody číslo 40/1956 Sb.
Zákon o kulturních památkách číslo 22/1958 Sb. podle něhož byly chráněny četné historické zahrady a parky, případně rozptýlená zeleň, byl přijat o dva roky později.
V tomtéž roce 1958 byla ustavena při Společnosti Národního muzea v Praze sekce ochrany přírody, později nazvaná Sbor ochrany přírody, který sdružoval odborníky i laiky na celém území státu a organizoval celostátní akce jako např. Strom republiky. Její členové poté v roce 1969 ustanovili Svaz pro ochranu přírody a krajiny - TIS a svým programem se přihlásili ke tradicí spolků pro okrašlování a ochranu domoviny. Program nazvali Československo - zahrada Evropy.
V roce 1965 vydalo ministerstvo zemědělství vyhlášku číslo 89/1965 Sb., podle níž  ke kácení stromů rostoucích mimo les byl nutný souhlas místního národního výboru. Pokud šlo o stromy v břehových porostech, stromy registrované v zájmu všeobecné ochrany přírody nebo chráněné podle předpisů o státní ochraně přírody, byl k pokácení nezbytný souhlas okresního národního výboru v součinnosti s orgánem státní ochrany přírody.
V roce 1979 byl založen Český svaz ochránců přírody, který se od počátku své existence věnoval péči o dřeviny rostoucí mimo les.

Ochrana v současnosti
     Z hlediska ochrany a péče o dřeviny rostoucí mimo les bylo přelomové přijetí moderního zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle zákona jsou chráněny před zničením či poškozováním všechny stromy a keře rostoucí mimo les.
Stromy chráněné státem se začínají nazývat  památnými stromy a je zaveden jejich centrální registr, který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Praha.
Usnesením vlády ČR číslo 415 byl v r. 1998 přijat Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, který stanovuje prioritní opatření v Ochraně přírody a krajiny, z nichž vybraná se týkají i zeleně rostoucí mimo les.

Mezinárodní úmluvy

Ramsarská úmluva a mezinárodní ochrana mokřadů. Mezivládní dohoda přijata v r. 1971 v Iránu na ochranu mokřadních biotopů. V platnost vstoupila v r. 1975. ČR přistoupila 2.7.1990.
CITES Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy divoké fauny a flóry (Washingtonská úmluva)
Vstoupila v platnost 1.7.1975. ČR přistoupila 28.2.1992.
Úmluva o ochraně evropské divoké flóry a fauny a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
Vstoupila v platnost 1.6.1982. ČR není dosud členem.
Úmluva o biologické rozmanitosti.
Podepsána 5.6.1992 v Rio de Janeiro. ČR podepsala 3.6.1993.Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template