Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf
 

Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO

Potřebuji povolení, chci-li pokácet strom?
Kácet strom bez povolení může pouze fyzická osoba, a to na vlastním pozemku, přičemž musí být splněny tyto podmínky:
- kmen stromu má ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 80 cm:
- v případě keřů je povoleno kácet do plochy 40 m2.
Ve všech ostatních případech je ke kácení zapotřebí souhlas majitele pozemku a povolení příslušného úřadu, tj. odboru ŽP MMO, který současně přijímá žádosti o povolení ke kácení stromů.
žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického vztahu pozemku, specifikace kácené dřeviny - ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.
Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu.


Můžu pokácet strom, který bezprostředně ohrožuje život či zdraví lidí?
Ačkoli ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není povolení zapotřebí, doporučujeme vlastníkovi pozemku tuto skutečnost ještě před vlastním kácením ohlásit na odboru ŽP MMO. Povinností je pak podat nejpozději do 15 dnů od provedení kácení odboru ŽP písemné ohlášení o kácení stromu.


Kdo zodpovídá za stav stromu?
Za stav stromu vždy zodpovídá vlastník pozemku, na němž strom roste. Ten je také povinen v případě ohrožení zdraví či majetku ostatních osob učinit patřičné kroky.
Jak postupovat, chci-li vykácet (ořezat) strom ve vlasnictví města?
Je nutno ústně či písemně požádat odbor ŽP MMO, který se k celé věci vyjádří.


Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?
Soudní znalci - jejich seznam je u Okresního soudu v Opavě a odbor ŽP MMO.
Kdo se zabývá odborným ošetřením stromů, kácením stromů?
Pro radu se obraťte na odbor ŽP MMO (Ing. Stašková, tel.: 553 756 365, Ing. Domesová - 553 756 354).


Kácí či poškozuje někdo dřeviny?
Je-li nutný okamžitý zásah (vandalismus), volejte: Městská policie - tel.: 156.


Chcete stavět na místě, kde stojí strom?
Kácení stromu z důvodu výstavby patří k závažnějším důvodům. Jednání probíhá v rámci stavebního řízení. Rozhodnutí o kácení vydává na základě podané žádosti odbor ŽP - MMO. Toto rozhodnutí nabývá právní moci teprve po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. Provede-li někdo kácení z důvodu výstavby a orgán ochrany přírody mu neuloží náhradní výsadbu, zaplatí odvod do rozpočtu obce.


Je stanoveno, v jaké vzdálenosti od hranice pozemku můžu vysadit dřevinu?
Žádný zákon nehovoří o minimálních vzdálenostech dřevin od hranice pozemku. Pokud přesahují větve sousedova stromu na váš pozemek, veškeré případné záležitosti, související s ořezem, sklizní ovoce atp., byste měli řešit vzájemnou dohodou. Při neshodě se sousedem se obraťte na odbor vnitřních věcí - oddělení přestupků (tel.: 553 754 281).Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template