Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Památné stromy Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 28 duben 2009
OBSAH
Památné stromy Opavska
1. Historie právní ochrany přírody
2. Význam a symbolika dřevin
3. Slovo úvodem
4. Význam a symbolika dřevin
5. Vývoj lesních porostů v době poledové
6. Vývoj, život,růst a funkce stromu v lese
7. Mapa památných stromů v okrese Opava
8. Přírodní poměry Opavska
9. Významné  dřeviny v Opavě
10. Jasan ztepilý v Opavě
11. Břízy tmavé v Raduni
12. Duby v Raduni
13. Lípa malolistá v Jakubčovicích
14. Dub letní v Pusté Polomi
15. Lípa ve Velké Polomi
16. Holasovická lípa ve Štemplovci
17. Dub za Skalkou ve Štáblovicích
18. Dub letní v Deštné
19. Lípa v Chabičově
20. Příroda Kravař a okolí
21. Lípa u fary v Kravařích
22. Příroda Hlučínska
23. Buk lesní v parčíku u polikliniky v Hlučíně
24. Buk lesní Buk lesní červenolistý u městkého parku v Hlučíně
25. Javor u Domu dětí a mládeže v Hlučíně
26. Lípa u Krömrova mlýna v Hlučíně -Jasénkách
27. Lípa velkolistá u Sýkorů v Dobroslavicích
28. Janova lípa v Ludgeřovicích
29. Taxodium u hájenky v Šilheřovicích
30. Přírodní park Moravice, Budišovsko, Vítkovsko
31. Lípa ve Vítkově
32. Lípa velkolistá ve Vítkově
33. Lípa u kostela v Březové
34. U dubu v Březové
35.Dub letní v Nových Těchanovicích
36. Zlatá lípa v Guntramovicích
37. Guntramovické duby
38. Guntramovická lípa
39. Konzervační ošetřování poškozených stromů
40. Na vaše botázky ohledně zeleně odpovídá odbor ŽP MMO
41. Stromy jako pmátníky
42. Prameny
43. Slovníček odborných výrazů
44. Publikace ke stažení v pdf

Vývoj lesních porostů v době poledové

Zbytek původního lužního lesa na Opavsku u potoka Hvozdnice ve Slakovském lese a jen několik málo původních bukohabrových lesů ve vyšších polohách nám zůstaly jako památka na lesní porosty, které pokrývaly oblast dnešního opavského okresu v minulosti.
Vraťme se však na konec poslední doby ledové před 12000 lety. Nastává pozvolné oteplování a tundra začíná pomalu přecházet k lesním porostům.
Nejmladší geologické období pleistocénu dryas  bylo rozdělené dvěma interstadiály böllingem a allerödem charakteristické přechodným zvýšením teploty.
Ke vzniku lesních porostů dochází během preboreálu před 8 000 lety. Toto období pokládáme za začátek holocénu. Je charakteristické porosty borovice s břízou. Z východu se k nám dostává smrk, který koncem tohoto období zasahuje až do východních Sudet.
V následujícím boreálu dochází k dalšímu oteplování a začínají se prosazovat mnohé listnaté dřeviny jako líska, jilm, lípa, javor, jasan.
Na konci boreálu a začátku atlantika byla teplota vyšší než dnes. V příznivých  klimatických podmínkách dochází na pahorkatinách a v podhůří k rozvoji smíšených doubrav. Ve vyšších polohách zůstává smrk a modřín a od jihu začínají pronikat buk a jedle. Horní hranice pásma doubrav byla o 300 až 400 m výše než dnes. Habr a babyka byly rozšířeny mnohem více.
Během atlantika dochází ke zvyšování srážek a zvlhčování. Mírné ochlazování ustaluje během sub-boreálu a subatlantika horní hranici pásma doubrav na dnešní, to je kolem 500 m n.m. Teplota se shoduje s dnešní. Podíl smrku v horských lesích se začíná zvyšovat a to během celého posledního období subatlantika.
Během holocénu došlo k zalesnění celého území. Souvislý lesní porost je prvními zemědělci  narušován v nižších polohách na úpatích pohorkatin se sprašovými pokryvy, na kterých začínají obdělávat políčka. S rostoucí hustotou osídlení vznikají zemědělské enklávy v původním pralese. Nastává odlesňování.
Počátkem novověku bylo lesů možná méně než dnes. Ve středověku dochází i ke změně druhového složení. Zvláště jedle nahrazuje dřeviny na vytěžených plochách a stává se tak na konci středověku a začátkem novověku nejrozšířenější dřevinou. Obrovská spotřeba dřeva během průmyslové revoluce přinutila člověka starat se o les. Vysazují se však především stejnověké, rychle rostoucí, smrkové porosty. Člověku nejdéle odolá-valy lužní lesy, protože jejich zúrodnění vyžaduje velké náklady - odvodnění, výstavba hrází atd.
A jsme opět u zbytku původního opavského lužního lesa na Hvozdnici.

 Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template